นิทรรศการ “จากดาวน์ สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ The Art of Inspiration”

ผลงานโดยศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย แคทลียา อัศวานันท์ (Catleeya Asavanant)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 ณ Venice Art Space วัชรพล รามอินทรา

แคทลียา อัศวานันท์

ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย

จากความสิ้นหวังสู่ดาวศิลปะ ผู้สูร้างปรากฏการณ์จากดาวน์สู่ดาว

สร้างฝันได้ ……. ถ้าหัวใจไร้ขีดจำกัด

 

ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม คือ ผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ หากแต่ในหลายกรณีกลับพบว่า หากผู้ป่วยได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมที่ถูกต้อง ผู้ป่วยจะสามารถแสดงศักยภาพและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ เราจึงได้เห็นภาพของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมแสดงศักยภาพด้านต่างๆ อย่างมากมาย

แคทลียา อัศวานันท์ ในวัย 27 ปี คือยุวศิลปิน ที่รังสรรค์ผลงานด้านศิลปะ แนวอิมเพรสชันนิสม์ งานสร้างสรรค์จากแรงบันดาล ดว้ยความเพียรจากหัวใจอันใสบริสุทธิ์โดยปัจจุบันมีผลงานมากกว่า 200 ภาพ

หลายคนรู้จัก แคทลียา อัศวานันท์ ในฐานะยุวศิลปินดาวน์ซินโดรมมากความสามารถ แม้นร่างกายไม่พร้อมและมีอาการป่วยด้วยโรคดาวน์ซินโดรม แต่ทว่าด้วยความชอบและมีพรสวรรค์ในงานศิลปะ ไม่ยอมจ านนต่อโชคชะตา ใช้พลังใจสยบข้อจ ากัดทางร่างกาย จนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะวิจิตรศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้สำเร็จ โดยมีครอบครัวและคุณแม่พรประภา อัศวานันท์ เป็นผู้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่

ทุกวันนี้ของแคทลียา อัศวานันท์นอกจากจะเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสถาบันฯ ยังคงท างานศิลปะที่รัก โดยเป็นศิลปินที่มีเอกลกัษณ์งานด้านอิมเพรสชันนิสม์ด้วยการวาดภาพลงสีในลักษณ์ฉูดฉาด ร้อนแรง ที่จะสื่อเชิงสัญลักษณ์ถึงอามรณ์และความรู้สึก ต่อมุมมองในสถานการณ์และช่วงเวลาต่างๆ ในอิริยาบทและสถานที่ที่ต่างออกไปอย่างต่อเนื่อง

หลายปีที่ผ่านมา แคทลียา อัศวานันท์ มักจะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับทางสถาบันการศึกษา หน่วยงานการกุศล และกลุ่มศิลปิน โดยน าผลงานออกเสนอหาโอกาสได้แสดงความสามารถและพรสวรรค์อยู่เสมอ

จากผลงานต่างๆ ที่ได้ทำและสะสมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 แคทลียา อัศวานันท์ ในฐานะตัวแทนแห่งแรงบันดาลใจจากกลุ่มผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม นำทีมน้องๆ แห่งสถาบันราชานุกูลที่มีผลงานด้านศิลปะจิตอาสามาร่วมจัดแสดงผลงาน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพรสวรรค์ของกลุ่มผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม อันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมในสังคมต่อไป

นิทรรศการ “จากดาวน์ สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ The Art of Inspiration” ได้รับการสนับสนุนการจดังานโดย กรมสขุภาพจิต สถาบนัราชานุกลู และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยมีกำหนดแสดงงานตลอดเดือนธันวาคม 2560 พร้อมจดังานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการในวนั ศกุร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ Venice Art Spaceวชัรพล รามอินทรา กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างหาที่สุดมิได้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนสถาบันราชานุกูลเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมที่ยากไร้ต่อไป
  2. เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม ได้มีโอกาสแสดงผลงานสู่สาธารณะ
  3. เพื่อส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนในสังคม โดยมีต้นแบบจากความส าเร็จและการสานฝันของศิลปินดาวน์ซินโดมผู้สามารถท าความฝันให้เป็นจริง โดยหัวใจไม่มีข้อแม้

จดุเด่นที่น่าสนใจ

  1. แคทลียา อัศวานันท์ คือ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย
  2. นิทรรศการ “จากดาวน์ สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ The Art of Inspiration” คือนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมครั้งแรกในเมืองไทย
  3. นิทรรศการ “จากดาวน์ สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ The Art of Inspiration” โดยศิลปิน แคทลียา อัศวานันท์ นับเป็นศิลปินต้นแบบ ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมและคนทั่วไป
  4. ครั้งแรกของการร่วมวาดภาพการกุศลระหว่างศิลปินพิการนักสร้างแรงบันดาลใจ เอกชัย วรรณแก้ว ตัวแทนพรสวรรค์แห่งความเพียร และแคทลียา อัศวานันท์ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย ตัวแทนจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจ โดยการวาดภาพในเฟรมเดียวกัน พร้อมประกอบบทเพลงโดย ดาวน์ ดนตรี สาวน้อยดาวน์ซินโดรมมหัศจรรย์ น้องช่อแก้ว ดญ.ชนิตา ธรรมธัชพิมล และน าออกประมูลเพื่อนำรายได้มอบให้แก่องค์กรการกุศลต่อไป

ประวัติโดยย่อ

ชื่อศิลปิน แคทลียา อัศวานันท์ ชื่อเล่น แคท หรือ เหมียว

ที่อยู่ 1077 ถ.สุขุมวิท แชวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Fanpage : www.facebook.com/Catleeya.Asavanant

การศึกษา :

อนุบาล : โรงเรียนอนุบาลรักลูก

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา : โรงเรียนรุ่งอรุณ

อุดมศึกษา : กำลังศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูปแบบการเขียนงาน : Impressionism ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์

ประวัติการแสดงผลงาน

2556 ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานภาพสีน้ำผู้เข้าอบรมศิลปะบุคคลทั่วไป ปี 2556 วันที่ 2 – 7 กรกฎาคม ณ หอศิลป์วังหน้า

2556 ร่วมแสดงนิทรรศการย้อนรอยชีวิต อยุธยากรุงเก่า ณ ห้องนิทรรศการ คณะศิลปะวิจิตร ศาลายา วันที่ 16 -20 ธันวาคม 2556

2557 ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานภาพสีน้ำผู้เข้าอบรมศิลปะบุคคลทั่วไป ปี 2557 วันที่ 2 – 7 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์วังหน้า

2558 ร่วมเป็นวิทยากรโครงงานสร้างสรรค์ ดวงจันทร์สัญลักษณ์ทางศิลปะร่วมสมัย สะท้อนวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ สถาบันแสงสว่าง

2558 ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานภาพสีน้ำผู้เข้าอบรมศิลปะบุคคลทั่วไป ปี 2558 วันที่ 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2558 ณ เซ็นทรัลศาลายา

2559 ร่วมแสดงนิทรรศการ “พอดีเฟรม” นำเสนอผลงานนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร สาขาจิตรกรรม ณ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 28 มกราคม 2559

2560 ร่วมแสดงนิทรรศการ Self + Art Museum ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ วันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

2560 ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมศิลปะ ณ โรงเรียนราชานุกูล วันที่ 19 มิถุนายน 2560

2560 ร่วมแสดงงาน The Art of Us ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 กรกฎาคม 2560