Monday, May 23, 2022

DSCF3721

Most popular

“บรรยากาศในความทรงจำ” (The Atmosphere in Memory)

นิทรรศการ  “บรรยากาศในความทรงจำ” (The Atmosphere in Memory) โดย จีรศักดิ์ ลิวไธสง (Jiasak  Liwtaiaisong) แนวความคิด แรงบันดาลใจ ฉันได้มาจากความทรงจำในวัยเด็กเมื่อจินตนาการที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง มีความสลับซับซ้อน ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกขณะ เมื่อเกิดมาไม่กี่ขวบฉันก็รู้ว่าตนเองชอบอะไร สนใจอะไร รักอะไร หลังจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางสู่จินตนาการ ไปพบเรื่องราวเก่าๆ คนเก่าๆญาติคนเก่าๆ เพื่อนเล่นคนเก่าๆ คนที่เราและเขารู้จักแล้วเราก็รู้จักเขาดีด้วย เมื่อครั้งเด็กๆยังเป็นความรู้สึกชุดเดิมๆ ความทรงจำเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิม...
error: Content is protected !!