สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และรายละเอียดข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้
ได้ที่ http://www.ocac.go.th/index.php…