ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม จปภ.36 ครั้งที่ 5 / 2560
“ลุยโลด” ( Let’s roll out! )

ศิลปิน ศิลปินกลุ่ม จปภ.36 [PSG.36 Group]
นายจารุพงษ์ จันทรเพชร
นายชลสินธุ์ ช่อสกุล
นายดินหิน รักพงศ์อโศก
นายธานินทร์ ตันตระกูล
นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร
นายประสงค์ ธงธวัช
นายปราโมท บุนนาค
นายประสาทศิลป์ รัตนศิริลักษณ์
นายประเสริฐ พิริยะสุนทร
นายพัฒนพงศ์ สังแก้ว
นายไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร
นายมานพ สุวรรณปิณฑะ
นายวิวิชชา ยอดนิล
นายรังสิต มามาตร์
นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมสกุลเดชะ
นายอนุพันธ์ น้ำทิพย์

ลักษณะงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะไทย

ระยะเวลาที่จัดแสดง
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2560

พิธีเปิดนิทรรศการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ3 ชั้น 2