Tuesday, October 26, 2021

Vasan Sitthiket CV-3

Most popular

45+ Art for you by 45 ABCR Artists

ขัวศิลปะ เชียงราย จะจัดนิทรรศการศิลปะพิเศษขึ้น โดยจะจัดแสดงงาน 45+ Art for you by 45 ABCR Artists ของศิลปินที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวนมากกว่า 45 ท่าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานที่มีมากขึ้นตามลำดับ อันเป็นตัวอย่างให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่   รายชื่อศิลปิน กมล สาลิกานนท์/ กำธร สีฟ้า/...
error: Content is protected !!