ในวิถีชีวิตของคนไทยแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาต่างๆมากมาย ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุข ความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซึ่งหนึ่งในความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นคือ กุศโลบาย หรือ อุบาย เช่น เรื่องเล่านิทานและสุภาษิตสำนวนไทย ที่เอาไว้สอนลูกสอนหลานให้ปฏิบัติตนอยู่ในครรลองที่ดี รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง

กุศโลบายหรืออุบายเหล่านั้นถูกปลูกฝังและหยั่งรากลึกอยู่ในแง่คิด วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยและประเพณีพื้นบ้าน ได้แก่ การลงแขกทำนา การปลูกบ้านเรือน การสร้างวัดวาอาราม การถ่ายทอดความรู้ทางช่าง ทั้งในการเขียนรูปในงานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น

ข้าพเจ้านำกระบวนการจากประเพณีเหล่านั้น ทั้งทางเนื้อหาและการปฏิบัติมาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการทางศิลปะ โดยใช้เทคนิคผสมและวัสดุผสมเช่น การเข้าไม้ ทำเดือยหางเหยี่ยว การแกะไม้ การปั้นปูนดินสอพอง การติดประดับกระจก การปิดทอง เพื่อแสดงถึงศรัทธาที่มีต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นคำสอนจากบรรพบุรุษของเราผ่านการผสมผสานระหว่างเรื่องราวทางอุดมคติไปสู่จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

 

strategy in doing goodness

In the way of Thai life, there is much indigenous knowledge which is very useful for creation happiness, mutuality and relationship among people in society to live peacefully. One of indigenous knowledge descended from many generations is stratagems such as folk fables, Thai expression and proverbs. We use these stratagems to teach descendants for behaving well, being openhanded generous and harmonious and helping each other as the same family.

These stratagems root and are fostered in Thai’s point of view, way of life and folk customs such as reaping rice, building a house, building a temple, teaching knowledge of handcraft as well as painting a mural. I use these folk procedures both content and practice adapting with art procedure by techniques of integration and materials integration. For example, making a joint of wood, wood engraving, soft-prepared chalk molding, lacquering and glass decorating and gilding. This is to show respect to indigenous knowledge, which is the instruction of our ancestors combining between the idealistic stories to the imaginary for creating artworks.

นิทรรศการ กุศโลบายในความดี

APPROACHES TO VIRTUE DISSEMINATION

พิธีเปิดนิทรรศการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น.

นิทรรศการมีตั้งแต่วันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2560

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (หอศิลป) กรุงเทพมหานคร


 

นางสาวจารุวรรณ  เมืองขวา / Jaruwan Mueangkhwa

วัน/เดือน/ปี เกิด 21 สิงหาคม พ.ศ. 2533 อายุ 27 ปี
หมู่ 2 ตำบล นาอ้อ ถนน เลย-เชียงคาน อำเภอ เมือง จังหวัด เลย 42100
โทรศัพท์ 093-3595153  E-mail- ja.210833@hotmail.com/ ja.210833@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548 – โรงเรียนเมืองเลย เลย

พ.ศ. 2551 – โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย

พ.ศ. 2555 –  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

พ.ศ. 2559 –  ศิลปมหาบัณฑิต  (สาขาทัศนศิลป์ / จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน – อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,  กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ

พ.ศ. 2555 – ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ART ON FARM ที่จิมทอมป์สันฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2556 – ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2556 (The 4th Young Artists Talent) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงานต่อที่สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2559 – รางวัลอันดับที่ 3 ระดับประชาชนทั่วไป โครงการจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2559 – รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง(จิตรกรรม)ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

พ.ศ. 2559 – ทุนกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประวัติการแสดงผลงาน

นิทรรศการเดี่ยว

พ.ศ. 2560 – กุศโลบายในความดี (Stratagy in doing goodness) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม

พ.ศ. 2553 – เข้าร่วมแสดงงานทิวทัศน์และหุ่นนิ่งครั้งที่ 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2555 – ได้เข้าร่วมแสดงงาน ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1

พ.ศ. 2556 – เข้าร่วมแสดงงานศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2556-  ร่วมแสดงงาน The 13 finalists of the 4th  Young Artists Talent Project Art Exhibition 10-22 May 2013 in Los Angeles,USA

พ.ศ. 2556 – ร่วมแสดงงาน (The 4th Young Artists Talent)  ของค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2556 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน

พ.ศ. 2557 – ร่วมแสดงงาน (8 Years Young Artists Talent) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พ.ศ. 2557 – ร่วมแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26

พ.ศ. 2557 – ร่วมแสดงศิลปกรรม ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 3

พ.ศ. 2558 – ร่วมแสดงศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 5

พ.ศ. 2558 – ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 17

พ.ศ. 2558 – ร่วมแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 32

พ.ศ. 2558 – ร่วมแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 27

พ.ศ. 2558 – ร่วมแสดงศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2

พ.ศ. 2559 – ร่วมแสดงโครงการประชุมสัมมนาร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

พ.ศ. 2559 – ร่วมแสดงโครงการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

พ.ศ. 2559 – ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ “พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”

พ.ศ. 2559 – ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา(Fine Arts…วันสุข) 3-31 พฤษภาคม 2559 ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม

พ.ศ. 2559 – ร่วมแสดงนิทรรศการประกวดโครงการ “ออมศิลป์ถิ่นไทย” ครั้งที่ 1 ธนาคารออมสิน

พ.ศ. 2559 – ร่วมแสดงโครงการมนุษยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 “ส่องสังคม วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ไทย – ลาว” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ศ. 2559 – ร่วมแสดง The Luxe Art Exhibition ll The Fabulous Myth June 22nd – July 25th, 2016 Novotel Suvanaphum Airport

พ.ศ. 2559 – ร่วมแสดงศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 6

พ.ศ. 2560 – ร่วมแสดงจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า”

พ.ศ. 2560 – ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ”

พ.ศ. 2560 – ร่วมแสดง “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560

พ.ศ. 2560 – ร่วมแสดงแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 – E-SAN / “อี” สาน ART EXHIBITION BY WOMEN ARTITS : Inside the mind Exhibition by  Jaruwan Mueangkhwa 1 – 30 June 2017 At Tontann art space & gallery Khonkhen Thailand

พ.ศ. 2560 – ร่วมแสดง “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินนานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ