อัลหั้มดุลลิ้ลลาฮฺ (บรรดาสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์) ที่ได้ให้ชีวิตแก่บ่าวได้มอบความสามารถพิเศษ ทางด้านศิลปะที่เกิดจากความศรัทธาควบคู่กับศาสตร์ศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ความศรัทธาในศาสนาควบคู่กับความสามารถพิเศษที่ พระองค์(อัลลอฮฺ) ได้มอบให้เป็นจุดกำเนิดและ แรงบันดาลใจ ที่จะผลักดันและเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้ไปสู่การได้เป็นบ่าวที่พระองค์ทรงรัก และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม

เนื่องด้วยปัจจัยทางอารมณ์ความรู้สึกภายในตัวผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสะท้อนไปยังบรรดาสตรี ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับผู้สร้างสรรค์ มักจะพบเจอกับตนเอง คือเรื่อง ของสัจธรรมที่เที่ยงตรงบ่อยครั้งที่เรามักเจอกับปัญหาทางสังคม หรือแม้แต่ปัญหาชีวิต ย่อมส่งผลต่อ สภาพจิตใจเรามีจิตใจที่อ่อนแอขาดภูมิต้านทาน ชีวิตที่ดีหากย้อนมองไปเมื่อหลายปีก่อน การดำเนินชีวิตของเรามักจะยึดติดกับสิ่งหนึ่ง ที่จะดึงเราไปสู่ ความล้มเหลว สิ่งแวดล้อมรอบตัว มักจะเป็นสิ่งรุมเร้าใจเรามักจะสนุกในการใช้ชีวิตโดยลืมแก่นแท้ ของการใช้ชีวิตที่แท้จริง จากการที่วันหนึ่งวันที่พระผู้เป็นเจ้า(อัลลอฮฺ) ทรงเปิดทางนำให้แก่ชีวิต ที่มักจะส่งผลต่อความรู้สึกทำให้อยากศึกษาหลักคำสอนของศาสนาให้มีความลึกซึ้งอย่างแท้จริง เมื่อได้ศึกษาหลักคำสอนอย่างลึกซึ้ง เราจะมองปัญหาชีวิตเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของ การใช้ชีวิตในโลกนี้ที่เราต้องฝ่าฝันมันให้ได้ เมื่อเราได้ทำความเข้าใจรู้ถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิต.

ศาสนาอิสลามมีความเชื่อในหลักศาสนาที่สอนให้มวลมนุษย์มีหลักศรัทธา 6 ประการ คือ
การศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า(อัลลอฮฺ),
การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ ,
ศรัทธาต่อคำภีร์อัล-กุรอ่าน ,
ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อวันอาคีเราะฮฺ(ปรโลก)
และศรัทธาต่อกอฏอกอดัร(กฏสภาวะการณ์)
ทั้งยังมีหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคือ กล่าวปฏิบัติตนว่า “แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใด เว้นแต่ อัลลอฮฺองค์เดียว แท้จริงท่านนบีมูฮำหมัดเป็นศาสนฑูต ของอัลลอฮฺ”,
ปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดทุกวัน วันละ 5เวลาบริจาคพรัพย์ซะกาต(ทำทาน) ถือศีลอดทุกวันตลอดเดือนรอมฏอนและเดินทางไปบำเพ็ญพิธีฮัจย์ที่นครมักกะฮฺ(ซาอุดีอารเบีย)

ข้าพเจ้ามีความสนใจและมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสตรีมุสลิมที่มีต่อครอบครัวและสถานการณ์ของสตรีมุสลิม ในบริบทของสังคมร่วมสมัยแห่งโลกปัจจุบัน นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อเวลาเปลี่ยนไป อายุและระดับความคิดของเราเริ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้ข้าพเจ้าได้มีเวลาครุ่นคิด ทบทวนตนเองว่าการมีชีวิตของเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน นั้นคือ การที่ผู้ศรัทธาควรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการวางแผนชีวิตคือ การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายทั้งในทางโลกและทางธรรมต้องควบคู่กัน

นิทรรศการ “โลกของสตรีมุสลิม” มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบใหม่นำเสนอในลักษณะเฉพาะตนโดยใช้กรรมวิธีและวัสดุในการสร้างงานจิตรกรรม ซึ่งได้ถ่ายทอดด้วยกระบวนการเย็บปักผ้า มาผสานกับสื่อวัสดุที่มีเนื้อหาแฝงความหมายของการเป็นสตรีที่ดี มี(ความประเสริฐ)ตามทัศนะของอิสลาม โดยอาศัยความบันดาลใจจากหลักคำสอนของศาสนาในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นสตรีที่ดีทั้งต่อครอบครัวและสังคมถ่ายทอดด้วยด้วยเทคนิคเย็บปักถักร้อยในรูปแบบจิตรกรรม 2มิติ ศิลปะสื่อผสมและศิลปะจัดวาง

เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2560 (หยุดจันทร์-อังคาร) 9.00-16.00น.

Presided. by Mrs.Kanchana Saisiriporn
Chairman of O.C.C Public Company Limited
The Open Ceremony on November 9th 2017 at 5.30pm.
The Exhibition well be on display between 5-30 November 2017
9.00am – 16.00pm (Except Monday and Tuesday)
at The National Gallery, Bangkok Thailand