ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย”
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุ ๖ – ๒๑ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ประเภทผลงานศิลปกรรม

จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการป็น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนภาพด้วยวัสดุต่างๆ
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กําหนดที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่เคยได้รับรางวัล และแสดงที่ใดมาก่อน ซึ่งรูปแบบและแนวคิดต่องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเขาาประกวด ควรใชาวัสดุที่แข็งแรงคงทน ไม่ชํารุดเสียหายง่าย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด และขนาดผลงานศิลปกรรม

ระดับอายุ ๖ – ๙ ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
ระดับอายุ ๑๐ – ๑๓ ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
ระดับอายุ ๑๔ – ๑๗ ปี
ระดับอายุ ๑๘ – ๒๑ ปี
ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ – แม่ หรือผู้ปกครอง โดยผู้รับรองผลงานต้องแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ http://artcontest.bpi.ac.th/ พร้อมภาพถ่ายผลงานบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน ๒ MB (กรณีผลงาน ๓ มิติ ให้แนบภาพถ่ายอย่างน้อย ๒ ด้าน มากับผลงานด้วย) ตามวันเวลาที่กําหนด
ผู้ส่งผลงานต้องพิมพ์ใบสมัครแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน
ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น
จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์เป็นสําคัญ ทั้งนี้ระดับอายุ ๖ – ๙ ปี และระดับอายุ ๑๐ – ๑๓ ปี ต้องไม่เกินวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระดับอายุ ๑๔ – ๑๗ ปี ระดับอายุ ๑๘ – ๒๑ ปี ต้องไม่เกินวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น)
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแนวความคิดทุกชิ้น โดยพิมพ์แล้วติดด้านหลังผลงานทุกชิ้น
การนําส่งผลงาน ต้องมีการบรรจุด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
กําหนดเวลาลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงาน

ลงทะเบียน
ระดับอายุ ๖ – ๙ ปี ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ระดับอายุ ๑๐ – ๑๓ ปี ะหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ระดับอายุ ๑๔ – ๑๗ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ระดับอายุ ๑๘ – ๒๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ส่งผลงานจริง
ระดับอายุ ๖ – ๙ ปี และระดับอายุ ๑๐ – ๑๓ ปี ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ระดับอายุ ๑๔ – ๑๗ ปี ระดับอายุ ๑๘ – ๒๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
หมายเหตุ จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเกินกําหนดเวลา

รางวัลการประกวด
รางวัลตามระดับอายุ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้

ระดับอายุ ๖ – ๙ ปี
รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท
ระดับอายุ ๑๐ – ๑๓ ปี
รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
ระดับอายุ ๑๔ – ๑๗ ปี
รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
ระดับอายุ ๑๗ – ๒๑ ปี
รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/childrenartcompetition2018