นิทรรศการ “จิตรกรไทย the masterpiece”

ศูนย์จริยศิลป์ กลุ่มจิตรกรไทย ได้เปิดดำเนินการขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง 404 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ศิลปะไทย โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสมาชิกกลุ่มจิตรกรไทย ทั้งศิลปินรุ่นใหญ่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นครู และสมาชิกรุ่นใหม่ หมุนเวียนไปทุกๆ เดือน เพื่อให้เยาวชน รวมถึงคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้เห็นถึงงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่สร้างสรรค์โดยศิลปินไทยที่ มีทักษะ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตัวตนบนเวทีศิลปะนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้จัด workshop เทคนิคทางศิลปะของศิลปินที่แสดงงานในเดือนนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ และตระหนักถึงรากฐานศิลปะและเชิงช่างแบบไทยๆ เป็นการส่งเสริมและสร้างรสนิยมในการชื่นชมงานศิลปะและบริการสังคม

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานของศูนย์จริยศิลป์ ยังต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์และค่าบุคลากร โดยในการเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2564 คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ได้กรุณาสนับสนุนทุนเป็นการเริ่มต้น และในปี 2566 นี้ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ที่ปรึกษาของกลุ่มจิตรกรไทย ได้กรุณาสมทบทุนเพิ่มเติม และสมาชิกรุ่นใหญ่ของกลุ่มจิตรกรไทย ได้มอบผลงานชิ้นสำคัญมาจัดแสดงเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของศูนย์จริยศิลป์ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยของไทยต่อไป
ขอเชิญทุกท่านชมผลงานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ของศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย ในนิทรรศการ “จิตรกรไทย” ระหว่างวันที่ 7 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่ ศูนย์จริยศิลป์ กลุ่มจิตรกรไทย ชั้น 4 ห้อง 404 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร