พิธีฉลองจิตรกรรมฝาผนังวัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองจิตรกรรมฝาผนังวัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม) โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) นางเยาวณี นิรันดร กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย คณาจารย์ ศิลปิน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อุโบสถวัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ วัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม) เป็นวัดเก่าแก่ของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เดิมมีสภาพทรุดโทรม จึงได้ทำการปฏิสังขรณ์ภายในอุโบสถทั้งสี่ด้านจนแล้วเสร็จและได้จัดทำจิตรกรรมฝาผนังขึ้นออกแบบโดยอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมวาด