อินสนธิ์ วงค์สาม ในวันนี้มีอายุ 88 ปี และยังคงตื่นขึ้นมาทำงานศิลปะทุกวันดั่งลมหายใจตามคำสอนของอาจารย์ผู้เป็นที่รักที่อินสนธิ์ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตลอดทั้งชีวิตของเขาเพราะ

“ศิลปะคือชีวิตของอินสนธิ์ ชีวิตของอินสนธิ์ คือศิลปะ”

นิทรรศการ “Infinite Ride : การเดินทางที่ไม่สิ้นสุด” เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะของอินสนธิ์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังถึงความกล้า การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาผลงาน ความสม่ำเสมอ ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเดินทางบนเส้นทางแห่งการเป็นศิลปิน

โดย

อินสนธิ์ วงค์สาม
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2542

INFINITE RIDE / การเดินทางที่ไม่สิ้นสุด
SOLO ART EXHIBITION

Opening Night:
Feb 4, 5pm.
at
333Gallery / warehouse30

Curated by: ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง

————————————————————————

Inson Wongsam is 88 years old now. He still gets up every day to create art, as if breathing, in accordance with the teachings of his cherished professor, which he has adhered to and followed throughout his life, as known, “Art is life of Inson, Inson’s life is art”

The exhibition “Infinite Ride” is a collection of Wongsam’s works of art that have been continuously created over a long period of time, from the beginning to the present, in order to demonstrate the evolution, development, consistency, and determination of becoming an artist, as well as to encourage future generations to continue riding on their dream journey.

By

Inson Wongsam
(National Artist in Fine Art, Visual Art in 1999)

INFINITE RIDE / การเดินทางที่ไม่สิ้นสุด
SOLO ART EXHIBITION

Opening Night:
Feb 4, 5pm.
at
333Gallery / warehouse30

Curated by Pakorn KlomKliang

#insonwongsam
#333gallery