วธ.ขอเชิญชมนิทรรศการ “CHALOOD” ค้นหา ความจริง – ความงาม – ความรัก
ผ่านมรดศิลป์ของ ศ.ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) กว่า 500 ชิ้น
ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง 24 ธันวาคม 65 – 4 มิถุนายน 66

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “CHALOOD” ความจริง ความงาม ความรัก ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 4 มิถุนายน 2566 ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา เผยแพร่มรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของ ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๑ ศิลปินผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นไทย ที่มีคุณูปการต่อวงการการศึกษาศิลปะของไทยในปัจจุบัน เป็นแรงบันดาลใจแก่ศิลปิน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้สร้างสรรค์งานศิลป์ไว้เป็นมรดกแก่แผ่นดินต่อไป

พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะแห่งศตวรรษ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้บริหารวธ. ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ศ.เดชา วราชุน นายศราวุธ ดวงจำปา นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ นายปริญญา ตันติสุข และเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมงาน ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในงานมีสาธิตการสร้างผลงานศิลปะเทคนิคต่าง ๆ การแสดง Contemporary Performance Art ชุด ความจริง ความงาม ความรัก” จาก Bangkok Variety Dance และนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของ ศาสตรจารย์ ชะลูด ที่ได้สร้างสรรค์ไว้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า นิทรรศการ “Chalood” ความจริง • ความงาม • ความรัก จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของ ศาสตราจารย์ ชะลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2541 ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2558 ในวัย 86 ปี ศาสตราจารย์ ชลูด เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่หลากหลาย เป็นศิษย์รุ่นแรกของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแนวใหม่ ที่ผสมผสานระหว่างจิตรกรรมไทยประเพณีกับจิตรกรรมสมัยใหม่ โดยนำเทคนิคการปิดทองคำเปลวลงบนจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาใช้ในงานสมัยใหม่ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน จึงนับได้ว่าผลงานของท่านมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวงการศิลปะของไทย

“นิทรรศการในครั้งนี้ ได้รวบรวมจัดแสดงผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าของ อ.ชลูด กว่า 500 ชิ้น อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่รักศิลปะได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ และสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะของจังหวัดและประเทศ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสาน และอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ศิลปินแห่งชาติได้สร้างสรรค์ไว้ ให้คงอยู่” นายอิทธิพล กล่าว

ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถสูง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เป็นอาจารย์สอน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ทัศนียวิทยา ทฤษฎีสี ฯลฯ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นอกจากงานสอน งานบริหารแล้ว ท่านยังได้สร้างสรรค์งานศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม ที่มีคุณค่าทางศิลปะไว้เป็นจำนวนมากจนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 รางวัล ถือเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะช่วงรอยต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ของวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย

ผลงานยุคแรก ๆ ของศาสตราจารย์ ชลูด เป็นผลงานด้านจิตรกรรมที่นำเรื่องราวของคนชนบทมาเป็นเนื้อหาในการแสดงออกถึงความสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมของคนไทยในรูปของงานศิลปะในชุดชาวนาไทย, สงกรานต์, ความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติ ระยะต่อมาศาสตราจารย์ชะลูด ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรมที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ เช่น “เงินพดด้วง” หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย “โลกุตระ” หน้าอาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฯลฯ ประติมากรรมดังกล่าวเป็นที่ยกย่องในความคิดและปรัชญาจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ศาสตราจารย์ ชลูด ได้สร้างคุณูปการทางศิลปะแก่แผ่นดินไว้เป็นจำนวนมาก เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิชาการศิลปะให้แก่ประเทศไทย ท่านเป็นอาจารย์และคณบดีคณะจิตรกรรม ที่สร้างศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ผู้รักงานศิลป์ สามารถเข้าชมนิทรรศการได้แล้ว ณ หอธรรมพระบารมี เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 082 203 1899 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 4 มิถุนายน 2566 และติดตามข่าวสารทางวัฒนธรรม ได้ทาง www.culture.go.th หรือ เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม