วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะจัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการธงสัญลักษณ์ไทยแลนด์เบียนนาเล่, เชียงราย 2023 โดยศิลปินเชียงราย

ณ อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ร่วมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากวัดร่องขุ่นฯ ในการเปิดตัวแถลงข่าวไปเมื่อต้นดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพของศิลปินเชียงรายอย่างแท้จริงที่ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องศิลปินเชียงรายมีอย่างมากล้น ซึ่งผลงานการแสดงดังกล่าวนับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า กว่า 44 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะ และประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่, เชียงราย 2023 อย่างต่อเนื่อง

โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอีกหนึ่งสถานที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของสถานที่ที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งสมาคมขัวศิลปะ ได้เป็นหน่วยงานสื่อกลางระหว่างศิลปิน กับหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อน ผลักดัน ประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าผลงานทั้งหมดจะเกิดประโยชน์ต่อสถานที่แห่งนี้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงศิลปะ และเป็นผลงานที่ร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมไทยแลนด์เบียนนาเล่, เชียงราย 2023 ควบคู่ไปกับผลงานที่ได้แสดงทีวัดร่องขุ่น