รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ ๑
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ ๑ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนวัดร่องขุ่น ผู้แทนศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน กลุ่มศิลปินเชียงราย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ นิทรรศการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.