นิทรรศการ
I ‘m Here
โดย ปรีชา รักซ้อน
เปิดนิทรรศการ วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2565 – วันที่ 22 มกราคม 2566
1984+1 gallery (โรงสีบูรณะกิจ สุพรรณบุรี)
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 – 17.30 น
หรือตามนัดหมาย โทร 0871566965
อีเมล artsherbetau@gmail.com
_______________________________
We are happy to invite you to the opening of our exhibition
I ‘m Here
Solo exhibition by Preecha Raksorn
Opening celebrations on Sunday 16th October 2022 at 2.00 pm.
Exhibition is on view between
16 th October 2022 – 22 th January 2023.
1984+1 gallery (Buranakit rice mill), Suphanburi Thailand
Open everyday from 10.00 am – 5.30 pm
or by appointment Tel. 0871566965
email : artsherbetau@gmail.com
facebook : Preecha Raksorn
Instagram : preecha_raksorn

#preecharaksorn
#whatpreechadone
#exhibition
#iamhere