นิทรรศการ​ศิลปะ
“การผันแปรเปลี่ยนแปลง”
โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ
ที่ Muguet De Cafe &​Artspace
โรงแรม Porestva บางพระ จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 20 พฤศจิกายน​ 2022
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม​ 2022
เวลา 18.00 น

An Art Exhibition
“Transfiguration”
By Wattanachot​ Tungateja
At Muguet​ De​ Cafe​ &​ Artspace
Porstva Hotel, Bang Phra, Chonburi
August​ 20 -​ November 20, 2022
Opening​ : August​ 20, 2022
At 6 pm