กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประกาศรายชื่อ ๗ ศิลปิน ๗ สาขา
ศิลปาธรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร และเผยแพร่องค์ความรู้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”
มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย
และผลงานได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัล “ศิลปาธร”
แล้วทั้งสิ้น ๑ พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก ๙๔ รายชื่อ

 สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน ๗ สาขา ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายธวัชชัย  พันธุ์สวัสดิ์ 

สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ 

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายสถาพร จรดิฐ  หรือเจ้าของนามปากกา จเด็จ กำจรเดช

สาขาดนตรี ได้แก่ นายชัยภัค ภัทรจินดา 

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวศรวณีย์  ธนะธนิต 

สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายนครินทร์ ยาโน

และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายลี ชาตะเมธีกุล

  ทั้งนี้ “ศิลปาธร” หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะ หรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยได้ดำเนินการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน
รางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินศิลปาธร ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน

กระบวนการสรรหาและพิจารณาตัดสิน อยู่ภายใต้การดำเนินงานตามขั้นตอนของคณะกรรมการ
คัดสรรฯ และคณะกรรมการตัดสินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” จำนวน ๗ คณะ ได้เสนอรายชื่อศิลปินที่ผ่านการคัดสรร จำนวน ๗ สาขา ให้คณะกรรมการตัดสินฯ ในแต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณา และคณะกรรมการตัดสินฯ ได้ดำเนินการตัดสินโดยพิจารณาตามแนวทางการสรรหาและคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
และเสนอรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นศิลปินศิลปาธร ทั้ง ๗ สาขาต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาตัดสินดังกล่าว

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินทั้ง ๗ ท่าน พร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาท พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ และกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธร ต่อไป

  ศิลปินศิลปาธร นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมนำมาต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ อุทิศกำลังเวลา ความคิด ทักษะและประสบการณ์ความรู้ สร้างสรรค์ประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

สาขา ทัศนศิลป์

นายธวัชชัย  พันธุ์สวัสดิ์

เกิด  2 มกราคม 2514

การศึกษา

–  ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) จากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความโดดเด่น   ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่น มีลักษณะเฉพาะตน เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมมักนำเสนอภายใต้รูปทรงสลับซับซ้อน
หรือรูปจำลองสามมิติ รับรู้ด้วยการสัมผัส ผสมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเห็น ความสำเร็จของชิ้นงานได้ผ่านกระบวนการคิด และวิธีการคำนวณอย่างแม่นยำ วิธีสร้างงานมีระบบระเบียบด้วยการใช้หลักคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาค่าอัตราส่วนของงาน  ศึกษาลักษณะผ่านภาพร่างสองมิติ เพื่อออกแบบรูปทรง และถ่ายทอดเป็นประติมากรรมสามมิติ
ที่ลงตัว ด้วยฝีมือเชิงช่างอันประณีต เกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้วัสดุที่หลากหลาย
เช่น ไม้ และโลหะหลากหลายชนิด มีการนำวัสดุที่แสดงความเป็นพื้นบ้านประกอบกับฝีมือในเชิงช่างผสมผสานจนเกิดเป็นงานประติมากรรมที่น่าศึกษา  มีพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานไม่หยุดยั้งและไม่ละเลยที่จะนำประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอผ่านการสร้างสรรค์งานประติมากรรม อาทิ ปัญหาฝุ่น P.M. ๒.๕ โดยถ่ายทอดรูปทรงของฝุ่นขนาด 2.5 µm ในแบบขยายให้ใหญ่ขึ้นภายใต้นิทรรสการ เงาฝุ่น เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาของวัตถุที่เล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบทุกๆ ชีวิต นำไปสู่การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ผลงานและความสามารถผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาวงการศิลปะประติมากรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

ผลงานโดดเด่น 

 • ผลงาน ‘A Shadow of Giving’ ผลงานจัดแสดงในงาน Bangkok Art Biennale (BAB) 2018
 • ได้รับเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานใน The 21st Biennale of Sydney
 • การจัดนิทรรศการเดี่ยว “”Existence of Void” ณ หอศิลป์วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัล

 • 2016 15th Silpa Bhirasri Creativity Grants, Silpakorn University, Bangkok
 • 2006 Pollock Krasner Foundation, USA
 • 2001 Asian Cultural Council, Headsland Center for the Art, SF, USA
 • 1997 Pollock Krasner Foundation, USA
 • 1996 Asia Arcus Program, Japan
 • 1995 Grand Prize, Sculpture, Osaka Triennale Competition, Japan
 • 1993 3rd Prize in Sculpture, the 40th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand

สาขา สถาปัตยกรรม

หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ

เกิด  13 มกราคม 2516

การศึกษา       –  ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

–  ปริญญาโท M.A. ทางด้าน Communication Design

จาก Central Saint Martin College of Arts and Design, ประเทศอังกฤษ

–  AA Diploma/ RIBA จาก Architectural Association School of Architecture, ประเทศอังกฤษ

ความโดดเด่น

          เป็นสถาปนิกที่ทำงานออกแบบผลงานที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมและสังคมไทย ตลอดจนบริบทของสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ตอบสนองการใช้สอยเชิงชุมชนสาธารณะอย่างแยบยล ในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัยและวิวัฒน์เทคนิคการก่อสร้างควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้แบบท้องถิ่น รวมถึงมีความเชื่อมโยงเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประกอบกับการนำเทคนิคและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับองค์ประกอบท้องถิ่น และขยายผลความรู้แบบท้องถิ่นในเงื่อนไขของโลกยุคปัจจุบัน มีแนวโน้มและชี้นำให้เกิดความรู้ในการรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นด้วยเงื่อนไขวัสดุใหม่อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่มีความโดดเด่น

– “โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา” ๑ ใน ๙ “ห้องเรียนพอดีพอดี” จากโครงการเยียวยาช่วยเหลือสถานศึกษา
ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในจังหวัดเชียงราย

– โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ

– โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา จังหวัดนครราชสีมา

รางวัล

2016   รางวัลรองชนะเลิศ World Architecture Festival Awards 2016 – Completed School กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

2016   สถาปนิกผู้แสดงผลงานใน Thai Pavilion (Class of 6.3) งาน Venice Biennale Architettura ครั้งที่ 15 ประเทศอิตาลี

2017  รางวัลชนะเลิศ American Architecture Prize 2017 – School Building

2017  รางวัลชนะเลิศ International Biennial Barbara Cappochin Prize of Architecture ครั้งที่ 8 ประเทศอิตาลี

2018  หัวหน้าทีมภัณฑารักษ์  Thai Pavilion (Blissfully Yours) งานVenice Biennale Architettura ครั้งที่ 16 ประเทศอิตาลี

2018  ผลงานโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยาได้รับเลือกเป็นRIBA International List  ประจำปี 2018-19

2021  รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญทองแดง ปี 2564จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

2021  รางวัลชนะเลิศ Golden Pin Design Awards 2021 ประเทศไต้หวัน

2022  รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญเงิน ปี 2565 ประเภทอาคารทางด้านวัฒนธรรม จากสมาคมสถาปนิกสยาม

ในพระบรมราชูปถัมภ์

2022  รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญทอง ปี 2565 ประเภทอาคารขนาดเล็ก จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

2022 รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเหรียญทอง ปี 2565 ประเภทอาคารเพื่อความยั่งยืน และ ชุมชน จากสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขา วรรณศิลป์

นายสถาพร จรดิฐ เจ้าของนามปากกา จเด็จ กำจรเดช

เกิด  21 พฤศจิกายน 2518

การศึกษา       – วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (ปวช.๓)

– อนุปริญญาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความโดดเด่น

นักเขียนร่วมสมัยที่มีอุดมทัศน์ในการสร้างงานวรรณกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ
เพื่อนำเสนอปัญหาของมนุษยชาติ และมีฉันทะในการเรียนรู้กลวิธีการเขียน ที่จะนำพาผู้อ่านเข้าสู่โลกแห่งความรู้สึกนึกคิดอันซับซ้อน ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ประจำประเทศไทย) จากรวมเรื่องสั้นชุด แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ ในปี ๒๕๕๔ และรวมเรื่องสั้นชุด คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ ในปี ๒๕๖๓ ผลงานเรื่องสั้นทั้ง ๒ เล่ม นำเสนอประเด็นอันหลากหลายเกี่ยวกับมนุษย์ในสังคมอย่างมีมิติลุ่มลึก ได้เสนอการปะทะสังสรรค์กันระหว่างความจริงกับความจริงเสมือน ความรู้กับความเชื่อ ตลอดจนความเป็นเรากับความเป็นเขา และพัฒนาไปสู่การเล่าเรื่องโลกภายในขนานไปกับโลกภายนอกเพื่อสื่อน้ำเสียงเสียดเย้ย ย้อนแย้งและวิพากษ์สังคม งานเขียนสมบูรณ์ด้วย
ทัศนธาตุ คือเส้น สี แสง พื้นที่ ช่องว่าง และการจัดองค์ประกอบที่ประกอบสร้างด้วยประสบการณ์ชีวิตและความคิดสร้างสรรค์งานของจเด็จ  มีพลังกระทบใจ และท้าทายขนบการเขียน ทั้งด้านการเล่าเรื่อง การผูกโครงเรื่อง จำนวนตัวละคร  ขนาดความยาวของเรื่อง การสร้างสัญญะ การเล่นล้อของความเป็นเรื่องเล่ากับผู้เล่าเรื่อง การปรับประยุกต์วิธีการเล่าเรื่องแบบนิยายนิทานพื้นบ้าน ตำนานและมุขปาฐะมาใช้กับเรื่องเล่าร่วมสมัยและบริบทของโลกยุคดิจิทัล และเห็นได้ชัดเจนว่าการเดินทางทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ต่อชีวิตและสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันท้องถิ่น ซึ่งนำเสนอในผลงานของเขาได้อย่างน่าสนใจและเฉียบคม

ผลงานโดดเด่น 

 • แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ (รางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๔)
 • คืนปเสือ และเรื่องเลาของสัตวอื่น ๆ (รางวัลซีไรต ป ๒๕๖๓)

รางวัล

ปี ๒๕๕๑ รางวัลรองชนะเลิศ Thailand Indy Book Awards 2008 จากรวมเรื่องสั้นทำมือ “หนุมานเหยียบเมือง”

ปี ๒๕๕๔ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๕๔ จากผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรก

“แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะจิบกาแฟ”

ปี ๒๕๕๗ รางวัลเรื่องสั้นดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ จากเรื่องสั้น “เห็นแต่ว่าร่างนั้นสวมชฎา”

ปี ๒๕๖๓ ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติเป็นนักเขียนรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๓ (MekongRiver

Literature Award 2020 (MERLA 2020))

ปี ๒๕๖๓ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๖๓ จากผลงานรวมเรื่องสั้น

“คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ”

ปี ๒๕๖๔ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด และรางวัลหนังสือดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ (สพฐ.)

จากรวมเรื่องสั้น “คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ”

ปี ๒๕๖๔ รางวัลเรื่องสั้นดีเด่น รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จากผลงานเรื่องสั้น “นกกระยางโง่ๆ”

ปี ๒๕๖๕ รางวัลชนะเลิศความเรียง รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี จากผลงาน “เด็กชายผู้หยุดความสูงไว้ที่ระดับหัวใจ”

สาขา ดนตรี

นายชัยภัค ภัทรจินดา

เกิด 24 กันยายน 2510

การศึกษา  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความโดดเด่น

ศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนในทุกด้าน เป็นทั้งนักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน
และนักดนตรีที่มีความสามารถทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล  สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน มีงานวิจัยที่กล่าวถึงความโดดเด่นในงานดนตรีไทยร่วมสมัยของชัยภัค คือ “..การที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างดนตรีไทยในแบบดั้งเดิมและดนตรีในยุคสมัยใหม่เอาไว้ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากผลงานอัลบั้มคือ การทดลองสร้างเสียงใหม่ๆขึ้นเพื่อเลี่ยงความจำเจจากเสียงเครื่องดนตรีเดิมๆที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และแก่น
ของดนตรีไทยไว้ได้…” ผลงานดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นเองหรือมีส่วนในการสร้างสรรค์ มีจำนวนถึง ๘๘๔ เพลง วิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยเป็นไปอย่างมีระบบและแบบแผน ผลงานสร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในวงการศึกษาด้านดนตรีของประเทศไทย และถูกนำไปใช้เป็นหัวข้อในการวิจัยด้านดนตรีร่วมสมัย ผลงานสร้างสรรค์ล้วนสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเฉพาะการผสมผสานวัฒนธรรมของชาติ
ให้เข้ากับวัฒนธรรมดนตรีของโลก จุดประกายความคิดให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสนใจเรียนรู้ด้านดนตรีร่วมสมัยของไทย

ผลงานโดดเด่น

งานสตูดิโออัลบั้ม เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนางนวล ซึ่งได้รับรางวัลเพลง ประกอบภาพยนตร์ดีเด่นเอเชีย
แปซิฟิค ร่วมกับจำรัส เศวตาภรณ์

งานประพันธ์เรียบเรียงเพลงใหม่ ภาคดนตรีร่วมสมัย

งานอัลบั้มเพลงบรรเลงร่วมสมัย กว่า ๓๐ อัลบั้ม อาทิ แสนคำนึง ๑-๔ ,จินตนาการสยาม ๑-๖ ,
จรัญสนิทวงศ์ ๑-๒  ประดับดาว ๑-๒ ,โหมรักโหมโรง แบบดนตรีร่วมสมัย (ตึกโป๊ะโจ๊ะจ๊ะ) ,ลำตัดดนตรี ,ค้างคาวกินกล้วย ฉบับค้างคาวดูดเลือด แวมไพร์ไทยแลนด์ เป็นต้น

งานประพันธ์เพลงใหม่-เรียบเรียงดนตรีใหม่ ภาคดนตรีไทย

– โหมโรงดารากาล ประกอบละครโหมโรง ไทยพีบีเอส

– โหมโรงเทพบรรหาร ประกอบละครโหมโรง ไทยพีบีเอส

บรรเลง/เรียบเรียงบันทึกเสียง-เพลงประกอบภาพยนตร์ -ละคร

– ประพันธ์/บรรเลง/เรียบเรียง-บันทึกเสียงเพลงประกอบละครโทรทัศน์ อาทิ มงกุฏดอกส้ม, ด้วยแรงอธิษฐาน, ดั่งดวงหฤทัย, รัตนโกสินทร์ (ช่อง ๗), แม่นาคพระโขนง (ช่อง ๓), สี่แผ่นดิน, สุดยอด(ช่อง ๙), โหมโรง (ThaiPBS),
ไข่มุกมังกรไฟ (ช่อง ๓) ,ทองเอก หมอยาท่าโฉลง (ช่อง ๓) และร่วมบันทึกเสียงดนตรีไทยใน ละครอีกมากมายหลายเรื่อง
เช่น ลูกทาส,  ขุนศึก,  ไทรโศก,  หนึ่งด้าวฟ้าเดียว ฯลฯ

– ประพันธ์/บรรเลง/เรียบเรียง-บันทึกเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์ อาทิ นางนวล ซึ่งได้รับรางวัล เพลงประกอบภาพยนตร์ดีเด่นเอเชียแปซิฟิค (พ.ศ. ๒๕๓๑)  อำแดงเหมือนและนายริด ฝากฝันไว้เดี๋ยวค่อยเลี้ยวมาเอา สุริโยไท
ธรณีกรรแสง ขุนแผน Beautiful Boxer (Trailer)  ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (ประพันธ์-เรียบเรียงเพลง ทำนอง ประกอบต้นฉบับ) โหมโรง (ประพันธ์-เรียบเรียง-บรรเลงดนตรีไทย) พระสุพรรณกัลยามหาลัย เหมืองแร่ เปิงมางกลองผีหนังมนุษย์ สยามยุทธ ตุ๊ดตู่กู้ชาติ ฯลฯ

รางวัล

– ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติที่โรง ละครแห่งชาติ

– รางวัลชนะเลิศประกวดโฟล์คซอง จากสยามกลการ

– รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แฮมเบอร์เกอร์อวอร์ด จากงานภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง”

– รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากชมรมวิจารณ์บันเทิง จากงานภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง”

– รางวัลพระสุรัสวดี ครั้งที่ ๒๗ ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากงานภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง”

สาขา ศิลปะการแสดง       

นางสาวศรวณีย์  ธนะธนิต

เกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

การศึกษา   – Solo Seal Awarded : Royal Academy of Dancing ,London,England

– Diploma : Certificate of Advanced Studies in Dance Science (Motor

Learning & Training), University of Bern, Switzerland

– Diploma : Certificate Teacher of American Ballet Theatre National Training Curriculum

in Pre-Primary through level 7

ความโดดเด่น  

ศิลปินร่วมสมัยชาวไทยที่มีผลงานการเต้นร่วมสมัย  (Contemporary Dance ) โดดเด่นอยู่ในระดับโลกผลงานการแสดงเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชนในเวทีต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง  มีเอกลักษณ์ด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงาม สื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกภายในที่เปี่ยมไปด้วยพลัง สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมไปกับบทบาทและเรื่องราวที่นำเสนอ  มีวินัย  มีความอดทน  ทุ่มเทมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมจนสามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นนักเต้นในระดับโลก และได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับโลกหลากหลายรายการ  เป็นศิลปินที่สร้างแรงกระตุ้นให้กับศิลปินรุ่นใหม่
ได้นำทักษะ ประสบการณ์มาถ่ายทอด ฝึกสอนให้แก่เยาวชน ผู้สนใจให้รู้จักศิลปะแขนงนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นต้นแบบ
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะใช้ประโยชน์จากงานศิลปะเพื่อการพัฒนาตนเอง

ผลงานโดดเด่น

คนไทยคนแรกที่เป็นสมาชิกคณะบัลเล่ต์ American Ballet Theatre และเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียว
ในฐานะนักแสดงประจำ คณะแกรนด์ บัลเลต์ เด เจนีฟ์ คณะเต้นรำร่วมสมัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อปี ๒๐๒๐ ได้แสดงการเต้นรำร่วมสมัย Contemporary Dance ในพิธีเปิด Hostbkk Arts Center
โรงละครของตนเองในเรื่อง Build a Home และเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับเด็กชุมชนโครงการมูลนิธิเด็ก ในการแสดงนิทานเพลงจินตลีลา เรื่อง ฉันจะปลูกต้นไม้ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิเด็ก

รับบทนักแสดงนำ Giselle ในการเต้นรำร่วมสมัย เรื่อง Giselle ที่เปิดการแสดง World Premier
ณ นครเจนีวา

รับบทนักแสดงนำ Juliet ในการเต้นรำร่วมสมัย เรื่อง Romeo & Juliet ที่เปิดการแสดง World Premier ประเทศไต้หวัน

รับบทนักแสดงนำ Isolde ในการเต้นรำร่วมสมัย เรื่อง Tristan & Isolade ที่เปิดการแสดง World Premier ณ นครเจนีวา

     รับบทนักแสดงนำ Ulysses ในการเต้นรำร่วมสมัย เรื่อง Siren ที่เปิดการแสดง World Premier
ประเทศอิตาลี

รางวัล

2557    Guess honor for Marie Claire Beauty Award (Thailand)

2558    Invited for television program “Thai DNA” (lifestyle documentary)

2559   Danced and created in a leading role of Tristan et Isolde by Joëlle Bouvier which won the best performance of the year awarded by “Les Prix de la Critique 2016”, Paris

2559  Thailand Televison talk show program “Lightning Talk” with Saisawankhayanyin (Thailand)

สาขา ศิลปะการออกแบบ   

นายนครินทร์ ยาโน

เกิด   16 พฤษภาคม 2516

การศึกษา  สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

ความโดดเด่น 

เจ้าของแบรนด์ “Yano” งานออกแบบจากผ้าทอมือฝีมือของท้องถิ่นที่มีคุณค่า เป็นตัวอย่างสำคัญของการสร้างแนวคิดที่ตอบคำถามสังคมในหลากมิติ งานออกแบบที่เปิดประเด็นให้เห็นปัญหาชายขอบของสังคม ซึ่งแก้ไขได้ด้วยขีดความสามารถด้านการออกแบบที่บ่มเพาะและสั่งสมมาด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างโอกาสใหม่
จุดประกายให้เห็นศักยภาพของท้องถิ่นที่มากมายด้วยทุนทางวัฒนธรรม และรอคอยการต่อยอด สร้างงานให้กับฝีมือช่างท้องถิ่น สร้างให้เกิดการเรียนรู้และสานต่อ ส่งต่อความภาคภูมิใจ สร้างงานอาชีพให้ขยายตัวไปสู่หมู่บ้านต่างๆ
สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้คนอย่างหลากหลาย ทั้งชาวบ้าน คนยากจน  ผู้สูงวัย และนักโทษในเรือนจำ ก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพอย่างน่าชื่นชม

ผลงานโดดเด่น

แบรนด์ “Yano” ไม่เพียงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ สร้างความหวังและสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นเท่านั้น  แต่ยังได้สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  โดยยึดหลักการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design)
และกระบวนการมีส่วนร่วม  เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน  กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงประโยชน์ที่จะส่งมอบให้คนในชุมชนการผลิตที่เป็น zero waste ไม่ทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ  การนำเสื้อผ้าเก่าที่กำลังจะหมดค่ามาใช้ใหม่  การ Upcycle เป็นการเข้าสู่วงจรของ Circular Economy เพื่อช่วยลดปัญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น  ที่เป็นตัวการลำดับต้นๆของอัตราการเพิ่มขยะ
จำนวนมหาศาลให้กับโลก จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของความคิดและความสำเร็จในวงการออกแบบร่วมสมัยของไทย

รางวัล

– Talent Thai 2007 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP

– รางวัลชนะเลิศนักออกแบบผลิตภัณฑ ์OTOP AWARD 2005 และ OTOP AWARD 2010

– รางวัลยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์อัตตลักษณ์ล้านนา ของสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ

– รางวัลชนะเลิศอันดับ2 ประเภทของตกแต่งบ้าน จากการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 2555

– รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น “ Best Modern Craft” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

– รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมECO Product งานฺ BIFF&BIL2012

– ผลิตภัณฑ์ดีเด่น งาน BIFF&BIL2015 โดย Carlin, ประเทศฝรั่งเศส

– รางวัลชนะเลิศการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขา ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

นายลี ชาตะเมธีกุล

เกิด 6 มีนาคม 2519

การศึกษา  จบการศึกษาด้านภาพยนตร์ จากสหรัฐอเมริกา Hampshire College

ความโดดเด่น

ศิลปินนักลำดับภาพที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านภาพยนตร์  อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยที่ก้าวไปสู่นานาชาติ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนให้กับวงการภาพยนตร์  ได้รับยกย่องให้เป็นนักตัดต่อมือทองผู้ยืดหยุ่น “ตัด–ต่อ-ซ่อม”ระดับตำนานในวงการภาพยนตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศ  ด้วยความสามารถได้ก้าวขึ้นไปควบคุมดูแลกระบวนการโพสต์โปรดักชั่นในภาพรวม  ผลงานการลำดับภาพ ได้รางวัลในระดับนานาชาติคือ เป็นเจ้าของรางวัล Asian Film Awards ถึง ๓ สมัย ในสาขาการลำดับภาพจากภาพยนตร์ แสงศตวรรษ, Karaoke และ Apprentice  ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับเชิญจากสถาบันศิลปะและศาสตร์แห่งภาพยนตร์ สหรัฐอเมริกา ให้เป็นสมาชิกใหม่ของสถาบัน ต่อมาในปี ๒๕๖๓ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินรางวัลออสการ์ ซึ่งนับเป็นคนไทยลำดับที่สาม
นับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์นานาชาติให้ก้าวหน้า เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้เกิดการพัฒนา

ผลงานโดดเด่น 

มีผลงานร่วมกับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีผลงานร่วมกัน 3 เรื่อง คือ สุดเสน่หา (2545), สัตว์ประหลาด! (2547) และ แสงศตวรรษ (2546) โดยเฉพาะในเรื่องแสงศตวรรษ ที่ได้รับรางวัลลำดับภาพยอเยี่ยม เอเชียน ฟิล์ม อวอร์ดส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง  ในปี พ.ศ. 2557
กำกับภาพยนตร์เรื่อง ภวังค์รัก ซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก “สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา” และมีสิทธิ์คัดเลือกและโหวตรางวัลออสการ์ ในฐานะนักตัดต่อภาพยนตร์

  ลำดับภาพ

– สัตว์ประหลาด! (๒๕๔๗)

– แสงศตวรรษ (๒๕๔๙)

– ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (๒๕๔๗)

– เจ้านกกระจอก (๒๕๕๒)

– ดาวคะนอง (๒๕๕๙)

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (๒๕๖๒)

กำกับภาพยนตร์

– เมืองมายา..กรุงธิดา (๒๕๔๒)

– ภวังค์รัก (๒๕๕๗)

โพสต์โปรดักชั่น

– คำพิพากษาของมหาสมุทร (2548)

– Hope Frozen: A Quest to Live Twice (๒๕๖๒)

รางวัล

– รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม เอเชียน ฟิล์ม อวอร์ดส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง (2546)

– รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์        ครั้งที่ 24 (2557) จาก “Concreate Clouds ภวังค์รัก

– รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์

ครั้งที่ 29 (2562) จาก “Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า