นิทรรศการ
IMAGINE IMAGE : NATURE-Visions / TELE-Visions
ศิลปิน : ลูกปลิว จันทร์พุดซา และ จานลูกา เวอร์นิซซี
ภัณฑารักษ์ : มาร์โก แมงโก
ระยะเวลาจัดแสดง : 10 สิงหาคม – 10 กันยายน 2565
เปิดนิทรรศการ : 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
สถานที่ : Blacklist Gallery และ Matdot Gallery MATDOT Art Center

นิทรรศการ
IMAGINE IMAGE ประกอบด้วยสองนิทรรศการเดี่ยว ได้แก่ NATURE-Visions โดย ลูกปลิว จันทร์พุดซา และ TELE-Visions โดย จานลูกา เวอร์นิซซี แม้ว่าผลงานของทั้งสองศิลปินจะมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในแง่ของเทคนิคและเนื้อหา ในขณะที่ผลงานเวอร์นิซซี เป็นภาพวาดนามธรรมส่วนลูกปลิวก็ให้ความสําคัญกับประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์แต่กลวิธีการนำเสนอของทั้งสองกลับเชื่อมโยงถึงกันในแง่ของการแสดงออกซึ่งความเป็นมนุษย์

นอกจากผลงานของศิลปินทั้งสองแล้ว หนังสือประกอบนิทรรศการซึ่งออกแบบโดยภัณฑารักษ์ยังเปรียบเสมือนผลงานศิลปะอีกหนึ่งชิ้นที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินทั้งสองและภัณฑารักษ์ ตลอดจนแสดงให้เห็นนัยแห่งการเชื่อมต่ออันลึกซึ้งระหว่างสองวัฒนธรรมที่แตกต่างของสองศิลปินภายใต้รูปแบบเฉพาะตัวของสิ่งพิมพ์ที่เขาเรียกว่า “Twist & Shout” ทั้งในทางทัศนธาตุของสีและรูปทรงที่ปรากฏละลานตาไปจนถึงกายภาพของแต่ละหน้ากระดาษที่แยกขาดเป็นเอกเทศหนังสือเล่มนี้อาศัยเพียงกรอบความคิดบางประการในการเชื่อมประสานตัวมันเอาไว้ประหนึ่งโน้ตเพลงแห่งท่วงทํานองอันสุนทรีย์

ศิลปิน ลูกปลิว จันทร์พุดชา

ลูกปลิว จันทร์พุดชา (เกิด พ.ศ. 2523) จบการคึกษาระดับปริญญาโทจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของลูกปลิวมักมีที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัว โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ถ่ายทอดผ่านประติมากรรมที่คลี่คลายรูปทรงมาจากมดลูกหรือกระดูกเชิงกราน ความเรียบง่ายและงดงามของรูปทรงเปรียบเสมือนบทกวีสะท้อนแนวคิดแบบสตรีนิยม

ผลงานของเธอได้รับการจัดแสดงในแกลเลอรีและนิทรรศการทั่วโลก เช่น Oita Asian Sculpture ครั้งที่ 8 Fumig Asakura Museum of Sculpture กรุงโตเกียว Qu (2549) Art Exchange: Workshop and Exhibition, HCMC University of Fine Arts นครโฮจิมินห์เวียดนาม (2558) KWCA International Women Ceramist Festival Woljeon Museum of Art Buvau in mala (2562 พาวิลเลียนนานาชาติมานทิพย์ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช 2021 (2564) และได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ เช่น รางวัลที่ 2 การประกวดประติมากรรมสโมสรโรตารีธนบุรีกรุงเทพฯ (2554) 10 Thai Contem porary Artists Awards โดยกระทรวงวัฒนธรรมและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา (2550) รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 การประกวดประติมากรรมในวาระครบรอบ 25 ปี บริษัท ศุภาลัยจํากัด (มหาชน) (2557) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง International Calligraphy and Painting Exchange Meeting A 19, Tokyo Metropolitan Art Museum ญี่ปุ่น (2561) ในปี 2559 เธอได้รับทุนรัฐบาลอิตาลีเพื่อไปศึกษาที่ Accademia di belle arti di Firenze ฟลอเรนซ์อิตาลี

ปัจจุบันลูกปลิวเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

IMAGINE IMAGE : TELE-Visions
ศิลปิน: ลูกปลิว จันทร์พุดชา
ภัณฑารักษ์: มาร์โก แมงโก

ศิลปิน จานลูกา เวอร์นิซซี

จานลูกา เวอร์นิซซี เกิดที่เมืองโมเดนา อิตาลี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2507 เขาได้รับการศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา (ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์) การเดินทางไปทั่วโลกทําให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะที่หลากหลาย ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาแนวคิดในการนิยาม ความงาม ในแบบของเขาเองตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เวอร์นิซซีพำนักและทํางานอยู่ระหว่างเมืองโบโลญา ประเทศอิตาลี และกรุงเทพฯ ประเทศไทย

เวอร์นิซซีเป็นนักธุรกิจผู้ก่อตั้งแบรนด์สี Fractalis และร่วมก่อตั้งแบรนด์ VERNICE โดยอาศัยประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมเคมี และความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับงานศิลปะที่มีคุณภาพและความน่าสนใจ เวอร์นิซซียังเป็นผู้อำนวยการแพลตฟอร์มด้านศิลปะอิสระ CAPOLAVORl ซึ่งมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อวงการศิลปะกับธุรกิจ และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

เวอร์นิซซีเริ่มวาดภาพตั้งแต่สมัยวัยรุ่นกับปู่ของเขา จูเซปเป้ซึ่งนำเขาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง เมื่ออายุ 24 ปีเขาเริ่มสะสมภาพวาดและงานศิลปะร่วมสมัย ภายใต้นามแฝง Kubern Ronin ในปี 2558 เขาสร้างไวยากรณ์สําหรับแบบแผนเฉพาะตัวที่เรียกว่า MYTRIX โดยผสานเข้ากับการวิจัยด้านทัศนศิลป์ที่เข้มข้นและมีชีวิตชีวาผลงานศิลปะของเวอรนิชซีเป็นภาพทางชีววิทยาของประสบการณ์ชั่วคราวและการเปลี่ยนผ่าน ภาพเหมือนของความยุ่งเหยิงชั่วคราวระหว่างปัจเจกบุคคลและสัญญาณขาดหายในโลกรอบตัว ชื่อกำกับผลงาน แต่ละชิ้นของเขาจึงเป็นส่วนสําคัญของจินตภาพเชิงประจักษ์ และมักสื่อความหมายที่หลากหลายจากโลกของเขาเอง

ผลงานของเวอร์นิซซีได้รับการจัดแสดงในหอศิลป์และเทศกาลศิลปะหลายแห่ง เช่น International art workshop and exhibition มหาวิทยาลัยบูรพา (2559) นิทรรศการกลุ่มที่ PTendercool Gallery กรุงเทพฯ (2560) พาวิลเลียนอิตาลี a-maze-ing ‘โดยสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี, Bangkok Design Week ครั้งที่ 1 (2561) นิทรรศการเดี่ยว Egglectics’ DUKE Contem porary Art Sapce กรุงเทพฯ (2561) นิทรรศการกลุ่ม Post Covid ‘ คิวเรทโดย ธวัชชัย สมคง MATDOT Art Center กรุงเทพฯ (2563) นิทรรศการเดี่ยว Mapping MUNDI: คิวเรทโดยมาร์โกแมงโก, MIES Gallery โมเดนอิตาลี (2564) พาวิลเลียนนานาชาติพิมานทิพย์ไทยแลนเขียนนาส โคราช 2021 (2564) และนิทรรศการเดียว TELE-Visions คิวเรทโดยมาร์โกแมงโก, กรุงเทพฯ

นอกจากนี้โครงการและผลงานของเวอร์นียยังได้รับการตีพิมพ์ลงสื่อต่างๆเช่น Wallpaper, REvolution, ESPER Magazine Fine Art Magazine

IMAGINE IMAGE : TELE-Visions
ศิลปิน: จานลูกา เวอร์นิซซี
ภัณฑารักษ์: มาร์โก แมงโก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการหรือนัดหมายสัมภาษณ์ศิลปินได้ทาง matdot@matdotart.com
หรือ 097-965-9249 (คุณปิ๊ง)