ในช่วงเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมา บรรดานายช่างศิลปกรรมแห่งสำนักช่างสิบหมู่ กับศิลปินจิตอาสาหลากหลายรุ่นจากทุกสารทิศ ต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจ บรรจงเนรมิตพื้นที่สนามหลวงทางด้านทิศใต้ ให้เป็นดั่งสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันเป็นที่สถิตย์อยู่ของปวงเทพยดาชาวฟ้า ตามคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิพระร่วง หรือไตรภูมิกถา ซึ่งเปรียบ “พระเมรุมาศ” ดั่งยอดเขาพระสุเมรุที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยบนยอดเขาพระสุเมรุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์…สวรรค์ชั้นที่ 2 จากสวรรค์ฉกามาพจรทั้ง 6 ชั้น มีนครไตรตรึงษ์ของพระอินทร์หรือท้าวสักกเทวราช จอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ตั้งอยู่ตรงกลาง กลางเมืองมีปรางค์ปราสาทแก้วอันวิจิตรงดงาม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและประตูทองประดับแก้ว 7 ประการถึง 1,000 ประตู เมื่อเปิดประตูจะบังเกิดเสียงดนตรีทิพย์อันไพเราะ หากเทียบเวลาบนโลกมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว 100 ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ประติมากรรมครุฑ

     ส่วนบริเวณพื้นรอบฐานพระเมรุมาศเทียบได้กับเชิงเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ตั้งของ ‘ป่าหิมพานต์’ ดินแดนรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ ก็งดงามตระการตาด้วยเขามอจำลองและสระอโนดาตอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์พิสดารพันลึกอย่างที่มิอาจพบเห็นได้บนโลกมนุษย์

ภายในสระอโนดาตประดับด้วยสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ เช่น ช้าง 10 ตระกูล ราชสิงห์ 4 ตระกูล เป็นต้น และบริเวณทางขึ้นบันได (ชั้นที่ 1) ประดับประติมากรรมสัตว์มงคลประจำทิศทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ช้าง, ม้า, โค และสิงห์ ทิศละ 1 คู่ รวมจำนวน 8 ตัว โดยทางทิศเหนือมีประติมากรรมช้างที่โดดเด่นสะดุดตา ส่วนด้านทิศใต้ประดับด้วยโคหรือวัว ทิศตะวันออกประดับด้วยสิงห์ และทิศตะวันตกประดับด้วยม้า นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้บริเวณแท่นฐานของสัตว์มงคลในแต่ละทิศ มีหัวสัตว์ประจำทิศนั้นยื่นออกมาจากแท่นฐานในลักษณะพ่นน้ำลงสู่สระอโนดาต

ประติมากรรมติณราชสีห์

     สระอโนดาตตามที่ได้มีการพรรณนาไว้ในไตรภูมินั้น น้ำในสระจะใสสะอาดมากและมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ มีท่าน้ำอยู่ 4 ท่าในทิศทั้งสี่ เป็นที่สรงสนาน (อาบน้ำ) ของเทวดาและเทพธิดาท่าหนึ่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าท่าหนึ่ง ฤาษีวิทยาธรท่าหนึ่ง และพระอรหันต์ท่าหนึ่ง น้ำในสระจะไหลซอกซอนไปตามภูเขาที่อยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ โดยตามซอกเขานี้จะมีปากช่องเป็นรูปหน้าสิงห์ หน้าช้าง หน้าม้า และหน้าโค

สำหรับน้ำที่ไหลออกทางเขาหน้าสิงห์ (ทิศตะวันออก) จะผ่านไปทางแดนตะวันออกของเทือกเขาหิมพานต์อันเป็นที่อยู่ของราชสีห์ 4 ชนิด คือ 1. ติณราชสีห์ กายสีแดง มีเท้าเป็นกีบแบบม้า กินหญ้าเป็นอาหาร 2. กาฬราชสีห์ กายสีดำสนิท กินหญ้าเป็นอาหาร  3. บัณฑุราชสีห์ กายสีเหลือง กินเนื้อเป็นอาหาร  4. ไกรสรราชสีห์ กายสีขาว ส่วนปาก หาง และเล็บเป็นสีแดง กินสัตว์ใหญ่น้อยเป็นอาหาร

ประติมากรรมกาฬราชสีห์

น้ำที่ไหลออกทางเขาหน้าช้าง (ทิศเหนือ) น้ำเป็นสีเหลืองไหลผ่านแดนอันเป็นที่อาศัยของช้างตระกูลต่างๆ  ถึง 10 ตระกูล คือ 1. กาฬาวกหัตถี (กายสีดำดั่งปีกกา) เกิดที่เขากาฬคีรี 2. คังไคยหัตถี (สีเหมือนสีน้ำไหล) เกิดใกล้แม่น้ำคงคา 3. ปัณฑรหัตถี (สีขาวดังเขาไกรลาส) 4. ตามพหัตถี (สีทองแดง) 5. ปิงคลหัตถี (สีทองอ่อนดั่งสีตาแมว) 6. คันธหัตถี (สีไม้กฤษณา) ช้างตระกูลนี้มีกลิ่นตัวหอม 7. มงคลหัตถี (สีนิลอัญชัน) มีกิริยาท่าเดินงดงาม 8. เหมหัตถี (สีเหลืองดั่งทอง) 9. อุโบสถหัตถี (สีทองคำ) 10. ฉัททันตหัตถี (กายสีขาวบริสุทธิ์ดังสีเงินยวง แต่ปากและเท้าแดง) เป็นช้างมีหกงา

น้ำที่ไหลออกทางเขาหน้าม้า (ทิศตะวันตก) น้ำเป็นสีเขียว ผ่านเป็นแม่น้ำสินธุ ซึ่งเป็นที่อยู่ของม้าสินธพ ม้าพันธุ์ดีตระกูลหนึ่งที่เกิดในลุ่มแม่น้ำสินธุ อันเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในอินเดีย

น้ำที่ไหลออกทางเขาหน้าโค (ทิศใต้) จะกลายเป็นแม่น้ำ 5 สายที่เรียกว่า ปัญจมหานที อันได้แก่ คงคา ยมนา อจิรวดี สรภู และมหี

ประติมากรรมช้างตระกูลต่างๆ ในสระอโนดาตรอบบริเวณพระเมรุมาศ

ความหมายของสัตว์มงคลประจำทิศ: “ช้าง ม้า โค และสิงห์”

สัตว์มงคลประจำทิศแต่ละตัวล้วนแล้วแต่มีที่มาและความหมายทั้งสิ้น อย่างช้างที่เป็นสัตว์ประจำทิศเหนือมาจากการที่พระนางสิริมหามายา พระมารดาของพระพุทธเจ้ามีพระสุบิน (ความฝัน) ว่าพระนางไปอยู่ในป่าหิมพานต์ แล้วมีช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากยอดเขาสูงนำดอกบัวมาถวาย ซึ่งมีความหมายว่าผู้มีบุญญาธิการเพียบพร้อมด้วยบารมีจุติมากำเนิดในครรภ์ของพระองค์ ดังในปฐมสมโพธิกถาพรรณนาไว้ว่า

“มีเศวตหัตถีช้างหนึ่ง…ชูงวงอันจับบุณฑริกปทุมชาติสีขาวเพิ่งบานใหม่ มีเสาวคนธ์หอมฟุ้งตรลบแล้วร้องโกญจนาทเข้ามาในกนกวิมาน แล้วกระทำประทักษิณพระองค์อันบรรทมถ้วนสามรอบ แล้วเหมือนดุจเข้าไปในอุทรประเทศ ฝ่ายทักษิณปรัศว์แห่งพระราชเทวี…”

     ส่วนม้าที่เป็นสัตว์ประจำทิศตะวันตกคือ ม้ากัณฐกะ…ม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ในวันที่พระราหุลประสูติเพื่อทรงออกผนวช ม้ากัณฐกะเป็นม้าสหชาติที่เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ  และมีความจงรักภักดีต่อเจ้าชายสิทธัตถะมาก เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นามว่ากัณฐกเทวบุตร

 

ประติมากรรมโค สัตว์ประจำทิศใต้

     โค หรือวัว สัตว์ประจำทิศใต้ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ตามความเชื่อแต่โบราณนานมา วัวนับเป็นสัตว์ที่ให้คุณแก่มนุษย์และมีการบูชาวัวมาตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ในคัมภีร์อเวสตะซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์ของอิหร่านกล่าวถึงวัวไว้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของโลกแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์ ส่วนในศาสนาพราหมณ์ โค (พระโคนนทิ) คือพาหนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะหรือพระอิศวร…เทพองค์หนึ่งในตรีมูรติ พระศิวะเป็นเทพที่อำนวยพรประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้มีอาชีพเลี้ยงวัวและอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร และในความเชื่อของฮินดู วัวถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ทำนายความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง นอกจากนี้ในสมัยทวารวดีที่ได้รับอิทธิพลคติความเชื่อเรื่องสัตว์มาจากอินเดีย ก็มีการทำเหรียญเงินรูปวัวตัวเดียวและรูปแม่วัวลูกวัว ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

 

ประติมากรรมสัตว์ในป่าหิมพานต์บริเวณสระอโนดาตรอบพระเมรุมาศ

ส่วนสิงห์ สัตว์ประจำทิศตะวันออก หมายถึง การแสดงธรรมอย่างเสาอโศก หรือเสาหินโบราณที่บนยอดเสาเป็นรูปสิงห์แกะสลัก 4 ตัวนั่งหลังชนกันในลักษณะคำรามพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะผู้ปกครองอนุทวีปอินเดียในพุทธศตวรรษที่ 4 ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา เสาอโศกจึงเป็นสัญลักษณ์บอกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่องอาจดุจดั่งพญาราชสีห์ และเปล่งสุรสีหนาทกึกก้องไปทั่วชมพูทวีป

จะเห็นได้ว่าการรังสรรค์พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากจะเป็นไปอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นทุกตอนแล้ว ยังแฝงความหมายที่ลึกซึ้งสะท้อนแนวคิดพุทธจักรวาลตามคติโบราณที่สืบทอดกันมาของชาติไทยอีกด้วย

ประติมากรรมนาค ในสระอโนดาตรอบบริเวณพระเมรุมาศ