Tuesday, June 6, 2023

My beloved Star

Most popular

นิทรรศการ Dreamday By Mit Jai Inn

Dreamday . วันที่: 8 ธันวาคม 2022- 28 กุมภาพันธ์ 2023 สถานที: The Jim Thompson Art Center . นิทรรศการนี้นำเสนอความฝันถึงสังคมอุดมคติ (utopia) ของศิลปิน และความหวังของผู้คนที่มีร่วมกันถึงอนาคตที่สดใสกว่า ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันว่าทั้งภาวะโลกระบาดครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ได้แพร่กระจายความรู้สึกหดหู่สิ้นหวังสู่สังคมอย่างกว้างขวาง จนทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งเลือกที่จะถอนตัวจากชีวิตจริง ความท้าทายเหล่านี้กระตุ้นให้เราจินตนาการถึงทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ต่อต้านวิถีการผลิตที่เอารัดเอาเปรียบ (exploitative modes...
error: Content is protected !!