Tuesday, June 6, 2023

“Between Light and Shade”

Most popular

ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๙

ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๙ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๙” โดยจะทำการคัดเลือกครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปิน ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๗...

pomegranates

error: Content is protected !!