Sunday, August 14, 2022

20786009_1761399727486233_2515753872566186913_o

Most popular

เชิญชมนิทรรศการ “ความงามนิรนาม” ซึ่งจัดแสดงผลงานของที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินนอกกระแสนิยม อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาผ่านสถาบันศิลปะ และผู้สูงอายุ

Upcoming… “กลุ่มศิลปินนอกกระแสนิยม…กลุ่มบุคคลที่อาจไม่พิจารณาตนเองเฉกเช่นเดียวกับศิลปิน และไม่กล่าวอ้างผลงานเหล่านั้นว่าเป็นศิลปะ ตนเองเป็นศูนย์กลางหรือการใช้ระบบสัญชาตญาณภายในเป็นสาระสำคัญในการพิจารณากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาร์ตบรูต” เชิญชมนิทรรศการ "ความงามนิรนาม" ซึ่งจัดแสดงผลงานของที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินนอกกระแสนิยม อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาผ่านสถาบันศิลปะ และผู้สูงอายุ
error: Content is protected !!