Friday, February 3, 2023

ผบ.ทบ ผู้บังคับบัญชาที่บ้าน(เผด็จการ)

Most popular

เปิดหอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี ศิลปินสองซีกโลก

สวธ.เปิดหอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี ศิลปินสองซีกโลก แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญางานศิลปะจิตรกรรม-สื่อผสมร่วมสมัยของประเทศ (เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานเปิดบ้าน ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ทัศนาญชลี...
error: Content is protected !!