Sound of the Soul

@หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Sound of the Soul เกิดจากความร่วมมือระหว่าง หอศิลป์ กับ 3 ศิลปิน ได้แก่ Hear&Found | ศุภชัย เกศการุณกุล | และ DuckUnit เป็น นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งแม้จะรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ แต่เรากลับมีความเข้าใจจริง ๆ น้อยมาก ทางทีมผู้จัดจึงตั้งใจให้ Sound of the Soul เป็นดั่งพื้นที่สำหรับการถ่ายทอด “เสียง” ของคนหลากหลายชาติพันธุ์และการรับฟังของผู้ชมอย่างเปิดกว้าง โดยหวังว่า ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น จะช่วยสลายอคติและลดการแบ่งเขาแบ่งเรา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการเลือกปฏิบัติที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต้องประสบอย่างไม่เป็นธรรมมาตลอด

ภายในงานเราจะได้พบกับการจัดแสดง เสียง และวีดีโอ ที่นำเสนอ ถ้อยคำ (ทักทาย ต้อนรับ และถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ตั้งแต่ทางเข้างาน) ความรู้สึก ความคิด บทสะท้อนปัญหา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงทางวัฒนธรรม (เช่น ดนตรี) ตลอดจน การตกแต่งที่มีส่วนประกอบจากถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งทำให้บรรยากาศโดยรวมนั้น สวยงามจับใจสมกับคุณค่าของความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมที่ Sound of the Soul ต้องการสะท้อนให้ผู้ชมได้สัมผัส

Bacc ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
เวลา 10.00 น. – 20.00 น. (หยุดวันจันทร์)
ระยะเวลาจัดแสดง: วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565