วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการปรับปรุงเส้นทางเข้าชมภายในพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตู มณีนพรัตน์ ไปยังประตูสวัสดิโสภา ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง ได้ขุดพบประติมากรรมหินสลักจำนวนมาก จึงได้ทำการเปิดการขุดค้นทางโบราณคดี จากหลักฐานพบว่า เป็นประติมากรรมรูปบุคคลหลากหลายเชื้อชาติ และสัตว์ในเทพนิยาย ซึ่งจารึกที่พบบนประติมากรรมหินสลักบางตัว ระบุเป็นภาษาจีน ว่าทำที่มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางโจว

จากการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในเบื้องต้น พบว่า ประติมากรรมหินหลักเหล่านี้ ปรากฏในภาพถ่ายเก่าในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประดับตกแต่งอยู่โดยรอบพระอาราม และมีการโยกย้ายในรัชสมัยต่อๆ กันมา ซึ่งมีหลักฐานจากภาพที่ตีพิมพ์ในหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการอนุรักษ์ซ่อมแซมประติมากรรมหินสลัก และนำมาประดับในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บริเวณตำแหน่งเดิม หรือใกล้เคียง ตามหลักฐานที่ปรากฏ

เครดิตภาพจาก : Web_หน่วยราชการในพระองค์