DOPPELGÄNGER by LOBOBOY
Dreamgraff_Gallery Chiangmai
24 June – 3 August 2022

DOPPELGÄNGER คำนี้มาจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของประเทศเยอรมันในความหมายของการปรากฏตัวของปีศาจอีกร่างที่มีรูปลักษณ์ เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งราวกับฝาแฝด หากแต่ตัวตนนี้มีลักษณะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ปีศาจตนนี้มาเพื่อบอกเล่าถึงลางร้าย และหายนะต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของปีศาจ นามว่า LOBOBOY ในสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่เสื่อมโทรม ฟอนเฟะ แต่ฉาบหน้าไปด้วยความดีงาม ในประเทศที่มีคนมากมายยัง “ มือถือสากปากถือศีล ” เช่นทุกวันนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook : DREAM GRAFF SHOP
Instagram : dreamgraff_gallery