นิทรรศการ “ธรรมาวตาร | Dharmavatar” เกิดจากความร่วมมือของพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน กับศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกันหากุศโลบายสื่อธรรมให้นำสมัย ด้วยความเชื่อมั่นว่า งานศิลปะทุกชิ้นเป็นสื่อสอนธรรมชั้นยอดที่จะสามารถแสดงพลังส่งต่อไปยังประชาชนทั่วไปผู้เสพ “สารจากงานศิลปะ”
.
👀จัดแสดงวันที่ 14 -31 กรกฎาคม 2565
📍ณ นิทรรศการหมุนเวียน 1 และ 2 ชั้น G

“ธรรมาวตาร | Dharmavatar” is a collaborative effort by Venerable V. Vajiramedhi and leading Thai artists to modernize Dharma through various fields of art with the goal of demonstrating to the general public the power of “Art as a means of conveying meaning.”
.
👀 July 14 -31, 2022
📍at Temporary Exhibition 1&2, G Fl.

⚠️**For health and safety. Please keep wearing face masks to help prevent the spread of disease and viruses.**

“ธรรมาวตาร | Dharmavatar” is a collaborative effort by Venerable V. Vajiramedhi and leading Thai artists to modernize Dharma through various fields of art with the goal of demonstrating to the general public the power of “Art as a means of conveying meaning.”
.
👀 July 14 -31, 2022
📍at Temporary Exhibition 1&2, G Fl.

⚠️**For health and safety. Please keep wearing face masks to help prevent the spread of disease and viruses.**