Saturday, June 3, 2023

Power-of-the-Great-Nature-No.1-123x123cm-2015

Most popular

สวธ. จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว

สวธ. จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว สปป. ลาว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดย กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา มูลนิธิจิตร บัวบุศย์ และสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม...
error: Content is protected !!