พิธีเปิดนิทรรศการธง TBC 2023 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีเปิด “โดยศิลปินเชียงราย” พร้อมทั้งเปิดตัวผู้อำนวยการ ฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า “นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ได้รวมพลังศิลปินเชียงราย พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในแนวทางของตนเอง โดยมีภาพธงสัญลักษณ์การจัดงาน Thailand Biennale, Chaing Rai 2023 เขียนอยู่ในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า จังหวัดเชียงราย ในฐานะเมืองศิลปะ กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ให้ศิลปินเจ้าบ้านและชาวเชียงราย ตลอดจนผู้มีใจรักศิลปะร่วมสมัยได้เตรียมความพร้อมและร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

โดยมีพิธีเปิดตัวธงสัญลักษณ์ฯในวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เขียนอักษรย่อ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 “TBC 2023” เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะทำงานฯ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ คณะภัณฑารักษ์ ศิลปินเชียงราย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกกิตติมศักดิ์ ที่มาร่วมรับมอบธงสัญลักษณ์การจัดงาน และพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ธงสัญลักษณ์ศิลปินเชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯได้พิจารณาคัดสรรผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ จำนวน 72 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 119 ผลงาน อาทิ กอบพงษ์ ขันทพันธ์ , กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ , จงจิตร มูลมาตย์ , จิราวรรณ เรวัตโต , เจริญ มาบุตร , ฉลอง พินิจสุวรรณ , เฉลิมศรี ชัยมงคล , ชาญศิลป์ ใจคำ , ชาตะ ใหม่วงค์ ณรงค์เดช สุดใจ , ณัฐพงษ์ หาญสุข , ดิษกรณ์ สุทธสม , ทนงศักดิ์ ปากหวาน , ทรงเดช ทิพย์ทอง , ธนิต จินดาธรรม ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์ , ธีรยุทธ สืบทิม , นิตยา ตามวงค์ , นิติพล เลาย้าง , นิพนธ์ ใจนนท์ถี , นิลรวี บัวอินทร์ บรรจบ ปูธิปิน , บัลลังค์ เชยบาล , พรมมา อินยาศรี , พระณัฐวัฒน์ อุปนันทน์ , พระผล คูเวียงหวาย พานทอง แสนจันทร์ , พิชิต สิทธิวงค์ , พุทธรักษ์ ดาษดา , ยี่ ดวงติ๊บ , ระวี มะโนเรือง , ราม เสนา วรวิทย์ แสงทอง , วิทยา ถานะกอง , วิทยา วงศ์เพชรมณีโชติ , วีระชล ศรีละ , ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ สมลักษณ์ ปันติบุญ , สุรยุทธ์ จิตมโนวรรณ์ , สุริยันต์ วงค์โยธา , สุวิทย์ ใจป้อม , เสกสรร มะโนวัง , เสงี่ยม ยารังษี อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ , อภิสิทธิ์ มณีธร , อำนาจ ก้านขุนทด , เอกพงษ์ ใจบุญ โดยนิทรรศการฯดังกล่าวจัดแสดง ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายจนถึงเดือน ธันวาคม 2565

สำหรับผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้จะถูกนำไปจัดแสดง ในพื้นที่ 18 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เช่น ที่สมาคมขัวศิลปะ สนามบินแม่ฟ้าหลวง สถานที่สำคัญ ทางศาสนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ราชการและมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายให้กับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ ยังมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มช่องทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ภัณฑารักษ์ ชาวไทย ผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับเครือข่ายศิลปินอย่างกว้างขวาง ทั้งใน และต่างประเทศมาร่วมกันสร้างสรรค์ มหกรรมศิลปะนานาชาติฯ ในครั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และนางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Artistic Director) นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม เป็นภัณฑารักษ์ (Curators) ของโครงการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

โดยจะมีการนัดหมายประชุมหารือร่วมกับท่านศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการ สมาคมขัวศิลปะและศิลปินเชียงราย เพื่อวางแผนการทำงานและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อจากนี้ไป

พร้อมกันนี้ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น.ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงราย Chiang Rai international art museum (CIAM ) อันเป็นมงคลยิ่งบนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ของโครงการก่อสร้าง “หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย” (CIAM) ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณทวี อร่ามรัศมีกุล จำนวนกว่า 10 ไร่ และคุณมงคล จงสุทธานามนี จำนวน 3 ไร่ ในพื้นที่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บริเวณด้านหน้า ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยหอศิลป์แห่งใหม่นี้จะใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรม Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้งานอาคาร หอศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงรายเป็นครั้งแรกด้วย