โครงการ ไฟ-ฟ้า ชวนน้องๆ เยาวชนสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียน

เข้าร่วมประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี  พร้อมรางวัลทุนการศึกษา

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสืบสานรักษาวัฒนธรรมไทย ผ่านโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน เปิดเวทีจัดประกวด 3 กิจกรรม ได้แก่ “การประกวดมารยาทไทย” ปลูกฝังมารยาทแบบไทย “ประกวดอ่านฟังเสียง” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา เพิ่มกิจกรรมใหม่เชื่อมสู่คนรุ่นใหม่  “ประกวดวาดภาพดิจิทัล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีพร้อมรางวัลทุนการศึกษา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2565 ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำพุทธศักราช 2565  มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักและรู้คุณค่าในเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยแยกประเภทการประกวด ดังนี้

1.การประกวดมารยาทไทย เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าของมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติโดยส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนได้ศึกษา และทำการฝึกฝนการมีมารยาทแบบไทยที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ แบ่งการประกวดเป็น 4 ระดับ ได้แก่

– ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 – ป.3

– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นอกจากนี้โครงการฯ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ระดับประถมศึกษา ป.1 -ป.6 ได้เข้าร่วมประกวด

 

2.การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ประกวดเป็น 2 ระดับ คือ

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและสามารถอ่านอักษรเบลล์เพื่อการสื่อสารได้

ระดับประถมศึกษา ป.1 -ป.6 เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

3.การประกวดวาดภาพดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน  โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ครู และอาจารย์ สามารถส่งน้องๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา

โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2565  คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนโทร 062 070 0088, 062 070 0099