Friday, February 3, 2023

ฑีฆวุฒิ-บุญวิจิตร-1-724×1024

Most popular

วธ.เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้

วธ.เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม...
error: Content is protected !!