Saturday, June 3, 2023

Charit_thResume2014-12-791×1024

Most popular

นิทรรศการ แผลเก่า / Old Wound โดย ประทีป สุธาทองไทย

นิทรรศการ แผลเก่า / Old Wound โดย ประทีป สุธาทองไทย อีกพัฒนาการหนึ่งของศิลปินที่สนใจในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ผ่านเอกสาร สิ่งพิมพ์ รวมถึงการบอกเล่า สิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางสำคัญหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลในอดีต การคัดลอกด้วยจิตรกรรมอย่างตรงไปตรงมามีความหมายที่แตกต่างจากการผลิตซ้ำ โดยเฉพาะเมื่อเรากำลังพูดถึงการทำให้ “กลาย” เป็นงานศิลปะ ด้วยการถ่ายทอดกายภาพของวัตถุไปสู่อีกระบบภาษาหนึ่ง ประทีปเลือกที่จะให้จิตรกรรมได้พูดถึงหน้าที่อันสำคัญในฐานะสื่อ ด้วยการวาดวัตถุให้กลายเป็นภาพอย่างตรงไปตรงมา ราวกับว่าการวาดภาพของเขาคือกระบวนการพิจารณา ถ่ายทอด โดยไร้อคติ ไร้อารมณ์ความรู้สึก หรือแม้กระทั่งการหลีกเลี่ยงที่จะแสดงให้เห็นรอยฝีมือ...
error: Content is protected !!