Monday, January 25, 2021

Charit_thResume2014-09-791×1024

Most popular

วธ. จัดงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วธ. จัดงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์จัดงานรดน้ำ   ขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติและสืบทอดต่อไป โดยมี นายวิษณุ...
error: Content is protected !!