Sunday, March 26, 2023

22-01-11-ฤ-เรา-ลืม-1488-1

Most popular

ศิลปะเพื่อสายน้ำ “จิตรกรไทยกับตาวิเศษ” นิทรรศสร้างสรรค์งานศิลปะจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย

นิทรรศการ    จิตรกรไทยกับตาวิเศษ ณ ศูนย์จริยศิลป์ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 30 มกราคม 2565                  (นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ศิลปะเพื่อสายน้ำ โดยกลุ่มจิตรกรไทย)   ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ กลุ่ม "จิตรกรไทย" ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดยศิลปินอาสาสมัครที่ได้ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดำเนินกิจกรรมเพื่อนำเสนอเรื่องราวสะท้อนความเป็นไปของสังคมผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ...
error: Content is protected !!