นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการ“ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2565 ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสินักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของปีการกษา 2564 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 43 แห่ง ทั่วประเทศ รวม 161 ขึ้นมาจัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม -28 มิถุนายน 2565

ถึงแม้ประเทศไทยยังอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโค -19 แต่ทุกมหาวิทยาลัยก็ยังมุ่งมั่นดำเนินการเรียนการสอน และการตรวจศิลปนิพนธ์ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) เช่นเดียวกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ยังคงจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมขึ้นเป็นประจําทุกปี ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่สู่สาธารณชน อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตนักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ในการพัฒนาศิลปะไทยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 นี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษา 43 สถาบัน 52 คณะในการตอบรับเข้าร่วมโครงการโดยคณาจารย์ของแต่ละสถาบันได้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงรวม 161 ชิ้นแบ่งเป็นผลงานของระดับปริญญาโท 14 ชั้นและระดับปริญญาตรี 147 ชิ้นประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรมประติมากรรม สื่อผสม และงานจัดวางเป็นต้น นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นการแนะนำนิสิต นักศึกษา ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ“ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2565 เพื่อร่วมเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม -28 มิถุนายน 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวันปิดวันพุธ เวลา 10.00-19.00 น.