Friday, February 3, 2023

ธณฤทธิ์-17-791×1024

Most popular

อุปโลกน์

นิทรรศการ อุปโลกน์ ผลงานของ ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง ศิลปินจากวิทยาลัยเพาะช่างด้วยพื้นเพของศิลปินชาวจันทบุรีที่ถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ วิถีชนบท ที่บริสุทธิ์แบบท่องแท้ จนกระทั่งเขามีจังหวะที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมือง ในกรุงเทพ จึงได้ค้นพบวิถีความเป็นมนุษย์ ที่โหยหาความเจริญ จึงได้สร้างโลกในอุดมคติเพื่อจัดการพื้นที่อยู่อาศัยและสังคมจึงทำให้นำไปสู่การครอบงำตัวตนของมนุษย์ สร้างดินแดนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องการ จนเจริญเติบโตขยายพื้นที่และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ เข้าใกล้ความวิบัติของระบบนิเวศ จึงเป็นที่เปรียบเทียบการซึมซับของการเป็นมนุษย์ระหว่างที่เขาเคยได้ซึมซับจากพื้นเพของตัวศิลปิน จึงสื่อออกมาเป็นงานศิลปะโดยศึกษา วิธีคิด การดำเนินชีวิตของมนุษย์ข้างต้น ผ่านประวัติศาสตร์และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะรูปแบบของจิตรกรมยุคบาโรก-ร็อกโคโค มีการเล่าเรื่องในลักษณะของการแสดงออกมาคล้ายคลึงกับละครเวทีซึ่งมีการตีความผ่านแนวคิดโดยเทคนิคการนำเสนอใช้การแสดงของตัวละครให้อยู่ในบริบทที่กำหนดเรื่องราวขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมีการจัดระเบียบสังคมผ่านโครงสร้างทางสังคมที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์เช่น การเมือง...
error: Content is protected !!