นิทรรศการ โลก – สมมุติ
FICTIONAL WORLD
โดย พิพัฒน์​ คำนิ้ว
บางทีความคิดเล็กๆเพียงจุดเดียวสามารถ เป็นแรงบันดาลใจ แบบกระ ทัน หัน สร้างสิ่งที่ไม่เคยกระทำให้เกิดผลลัพธ์ ต่างๆ เป็นหลักฐาน ประจักษ์ ต่อสายตา และความรู้สึก ตามหลักการรู้แจ้งเห็นจริง ในปรัชญา ทางพุทธศาสนา เป็นหลักการที่ถูกถ่ายทอด กันมาแต่จะไม่มีความหมายใดๆเลย ถ้าไม่ปฏิบัติ หรือประสบ พบเจอด้วยตัวเอง
โรงละคร ชีวิต ที่ถูกเขียนบทให้มีตัวละครต่างๆบทชีวีตก็แตกต่างกันไป มีทุกลีลารสชาติ นิทรรศการ โลก – สมมุติ ( FICTIONAL WORLD ART EXHIBITION) เป็นการนำเสนอมุมมอง ที่จุดประกาย ในการฟังธรรม เทศนา ในบท ปฏิจจสมุปบาท มาจาก พุทธวจน ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ ทางการเกิด เป็นเหตุให้มองเห็นชีวิตในโลก ที่ทุกๆบทของตัวละครมีบทที่แตกต่างแต่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ความหมายของจิตรกรรม ที่ถูกถ่ายทอดให้เห็นถึงความแปลกปลอม แต่ใบหน้าของตัวละครหลักกลับมีใบหน้าดูคล้ายพระพุทธ ที่ปล่อยวางและตรัสรู้แล้ว เป็นการตีความให้เห็นความ ไม่มีอยู่จริง ซ้อน ความไม่มีอยู่จริงก็เป็นได้
นิทรรศการ โลก – สมมุติ
FICTIONAL WORLD
FIRST SOLO EXHIBITION​
by PIPHATH KHOMNEW
🎨พิธีเปิด วันอังคารที่ 5
เมษายน 2565 เวลา 17.00​ น.
จัดแสดง 5 -24 เมษายน 2565
⏰วันอังคาร – อาทิตย์ 11.00 – 18.00
📍MAKE ART NOT WAR ART SPACE
101 – 103 เจริญนคร ซอย 8 ตรงข้าม
ICON SIAM