‘ซ่อน แฝง แอบ พร่ามัว เลือนลาง หรือแม้กระทั่งลักษณะไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นในสังคม บางอย่างที่ถูกกำหนดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าอำนาจ
บางอย่างที่ทำหน้าที่ปลูกฝังและกล่อมเกลาผู้คน
บางอย่างที่แนบเนียนไปกับการดำรงชีวิตราวกับโลกคู่ขนาน’

——– I N V I S I B L E —— 

 

นิทรรศการ ‘INVISIBLE’ ของ 3 นักสร้างสรรค์ศิลปะได้แก่ วเรศ คุณาเจริญทรัพย์ สุชน สุจิต และอำนาจ ปานพืช เป็นนิทรรศการที่นำเสนอมุมมองและแนวคิด ต่อประเด็นอันพร่ามัว เลือนลาง หรือมีลักษณะไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมักมีสถานะ ซ่อน แฝง แอบ ซึ่งบางอย่างที่ถูกกำหนดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าอำนาจ บางอย่างที่ทำหน้าที่ปลูกฝังและกล่อมเกลาผู้คน บางอย่างที่แนบเนียนไปกับการดำรงชีวิตราวกับโลกคู่ขนาน

 

 

INVISIBLE’ จึงได้กลายเป็นจุดร่วมกันของความคิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านแนวคิด กระบวนการ และวิธีการสร้างสรรค์ในกระบวนการ 3 มิติ ‘ประติมากรรม’ ที่แสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การจำลองสถานการณ์ด้วยการแสดงออกผ่านรูปแทน, การคลี่คลายของรูปทรง, การผสมผสานกับกระบวนการกรรมวิธีที่หลากหลายของสื่อประติมากรรม แต่ทว่าผลงานแต่ละชิ้นที่ถูกจัดแสดงในนิทรรศการ กลับคงซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะของศิลปินแต่ละคนไว้ได้อย่างชัดเจน

 

 

นิทรรศการ INVISIBLE’ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอมุมมอง ทัศนะ ความคิด และการตีความของนักสร้างสรรค์ทั้ง 3 โดยที่ศิลปินได้หยิบเอาประเด็นปัญหาเชิงสังคม, การเมือง และจิตใจ มาเปลี่ยนแปลงจากภาวะนามธรรม สู่รูปธรรม การแปลแปลี่ยนการสื่อสารให้เป็นภาษาทางศิลปะในรูปแบบประติมากรรม เพื่อที่ผู้ชมและศิลปินจะสามารถสื่อสารและเปิดบทสนทนาร่วมกันได้

 

นิทรรศการ ‘INVISIBLE’ โดย วเรศ คุณาเจริญทรัพย์, สุชน สุจิต และ อำนาจ ปานพืช
สามารถเข้าชมได้ ณ People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P1-3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 มกราคม 2565 (หยุดทำการทุกวันจันทร์)

 


 

ทางหอศิลป์กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการเเผร่ระบาดไวรัส COVID-19
– จำกัดจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการตามขนาดของห้องแต่ละห้อง โดยห้อง P1 เข้าชมได้ไม่เกิน 5 คน ห้อง P2และP3 เข้าชมได้ไม่เกินห้องละ 10 คน
-สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในนิทรรศการ
-รักษาระยะห่างจากผู้ใช้บริการท่านอื่นอย่างน้อย1.5เมตร

 

 

‘INVISIBLE’ is a collaborative exhibition by three artists; Waret Khunachareonsap, Suchon Sujit, and Amnat Panputh. The exhibition offers a perspective of transforming ideas into art forms, particularly in the medium of ‘Sculpture.’

All three artists are interested in indistinct, faint, or unclear issues that occur in society, often hidden or suppressed by something defined as power. Something that silently cultivates and manipulates the living, creating the illusion of normality. The exhibition ‘INVISIBLE’ is a common ground the artists share to present the invisible and the abstract through three-dimensional creative methods; simulation, semiotics, unraveling shapes and form, and mixed media sculptures, all of which retain each artist’s unique identity.

The exhibition ‘INVISIBLE’ is built upon the three creators’ interpretation of social issues, politics, and psychological matters, communicated in an artistic language of sculpture through the transformation of abstract to form. The exhibition is a platform for the artists to convey and express their ideas to the public. Apart from the aesthetic pleasure the exhibition can provide, the artists hope to create a space for conversation with the viewers.

 

 

 

 

*ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มศิลปินINVISIBLE, หอศิลป์กรุงเทพฯ, People’s Gallery