Tuesday, June 6, 2023

อาจารย์-สมภพ-บุตรราช

Most popular

นิทรรศการ “ไทยเทพ”

พบกับ นิทรรศการประติมากรรมระดับเทพ ของศิลปินชั้นนำขั้นเทพและผลงานสะสมของนักสะสมระดับเทพ ในนิทรรศการ ไทยเทพ โดยนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการรวมผลงานประติมากรรมของศิลปินระดับเทพ อาทิ อาจารย์สมภพ บุตราช, อาจารย์วสันต์ สิทธิเขตต์, คุณวรรณพร ฉิมบรรจง, อาจารย์เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, อาจารย์ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อาจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน, อาจารย์ประสิทธิ์ เอมทิม,...
error: Content is protected !!