MOCA BANGKOK ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการ “นามธรรมแห่งสายน้ำ”  นิทรรศการเดี่ยวของอัจจิมา  เจริญจิตร นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ห้องนิทรรศการหมนุเวียน 1 และ 2 ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

นิทรรศการเดี๋ยว “นามธรรมของสายน้ำ” โดย อัจจิมา  เจริญจิตร จิตรกรผู้วาดภาพจิตรกรรมสายน้ำจนเป็นเอกลักษณ์ ภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ “สายน้ำ” ชุดนี้อัจจิมาได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนพุทธศาสนา ภาพการเคลื่อนไหวของสายน้ำแสดงความเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักร แฝงปรัชญาสอนให้มนุษย์เข้าใจการดำเนินชีวิต ว่าทุกสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลง ไม่คงทน ไม่แน่นอน ไม่จีรัง อันเป็นกฎแห่งธรรมชาติ แสดงความเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมของชีวิต 

ผลงานชุดใหม่นี้ เธอสร้างแนวคิดซ้อนเป็น 3 มิติอารมณ์ในชุดเดียว โดยชุดผลงานในส่วนแรก NATURAL ZEN เป็นความต้องการชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข สมถะอย่างเซน คือ ส่วนที่ 2 IMPERMANENCE เป็นการแสดงให้เห็นจังหวะสายน้ำที่เปรียบเป็นจังหวะชีวิต ที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง เข้าใจหลักคำสอนพุทธ ทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง และส่วนสุดท้าย HAPPINESS การมองชีวิตที่ไม่จมทุกข์ด้านเดียว เมื่อพบความสุข เปิดใจรับให้เต็มที่

ชุดผลงานคุณภาพ นามธรรมแห่งสายน้ำ เมื่อใครได้เข้าชม จะประทับใจทุกมิติโซน ที่จะรับความสุขที่อบอุ่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ความสุขที่ไม่อยากเดินออกจากมิติสุขสงบแห่งนี้ นิทรรศการแสดงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน  ถึง 5 ธันวาคม 2564 พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโมค่า แบงค็อก ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

————————————————————————————
#abstractofwater #atjimajaroenchit #mocabangkok 

————————————————————————————

ระยะเวลาจัดนิทรรศการ: 13 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 

ห้องนิทรรศการหมนุเวียน 1 และ 2 ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการและศิลปิน กรุณาดาวน์โหลดชุดเอกสารประชาสัมพันธ์ทาง

https://bit.ly/AbstractOfWater
————————————————————————————