6 สิงหาคมนี้ ไทย-เวียดนาม ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 45 ปีแบบ New Normal วธ.เผย 2 ประเทศ ร่วมร่างบันทึกแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมฯ เตรียมจัดทำวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทย เผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่คนรุ่นใหม่ผ่านทางช่องทางออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)        มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล และในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564 ล่าสุดประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม 2564      แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศจึงเห็นชอบที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายในประเทศตามความเหมาะสม โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่จะช่วยสานต่อความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสำคัญในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม ในส่วนประเทศไทยนั้น วธ.ได้มีแนวทางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วธ. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ครอบคลุม 5F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์  และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบ (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยข้อมูลอย่างเป็นระบบ วธ.จึงร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อทำการวิจัย (Research University Network : RUN) ดำเนินโครงการร่วมกันภายใต้ชื่อ “Bilateral Culture (Thai – Vietnam) to Creative Industry สื่อสองวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายชาวเวียดนามต่อสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทย และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในลักษณะกิจกรรมสาระและความบันเทิง (Edutainment) ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ผ่านทางช่องทางออนไลน์

 นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กำหนดจัดกิจกรรม ณ โรงอุปรากรกรุงฮานอย (Hanoi Opera House) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่สำคัญในปีแห่งการฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม คือ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เนื้อหาของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ครอบคลุมทุกมิติของความร่วมมือในสาขาศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งหาก 2 ประเทศเห็นชอบร่วมกันแล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) และพิจารณาเรื่องการจัดการลงนามในโอกาสต่อไป