วธ.ผนึกทีมไทยแลนด์ รุกตลาดส่งออกภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์  

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนงานบูรณาการของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ “Content Thailand” เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยสนับสนุน เผยแพร่ และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวธ.บูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในนามทีมประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Content Thailand” จัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ ประจำปี 2564 ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ หรือ Marche du Film Online ทางเว็บไซต์ www.cinando.com/marchedufilm

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ รูปแบบออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์นั้น  จะใช้รูปแบบการออกคูหาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในนามประเทศไทย (Thailand Pavilion) มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย (1).การออกคูหาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย (2).การประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (3).การนำผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ 20 บริษัท ไปจัดจำหน่ายคอนเทนท์ไทย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (4).มีการจัดสัมมนาออนไลน์ 2 รูปแบบ แบ่งเป็นการสัมมนาบันทึกเทปและการสัมมนาถ่ายทอดสดใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย เพื่อนำเสนอทิศทางของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดต่างประเทศเผยแพร่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 – 18.45 น.

          2.การส่งเสริมการร่วมลงทุนและการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เป็นการนำเสนอการร่วมงานหรือการร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์กับต่างประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติและผู้ที่มีประสบการณ์การร่วมลงทุนของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลมาตรการการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) และนำเสนอเงื่อนไขใหม่ของมาตรการคืนเงินในประเทศไทยเผยแพร่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 – 18.45 น. และ 3.การส่งเสริมคอนเทนต์ไทยสำหรับผู้ประกอบการ เป็นการนำเสนอข้อมูลภาพรวมและผลงานของผู้ประกอบการไทย จำนวน 3 บริษัท ที่มีเนื้อหาหรือคอนเทนต์ใหม่ๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 – 18.45 น.

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ของประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในเวทีระดับโลก ทั้งด้านการส่งออกเพื่อจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และใช้มาตรการคืนภาษีให้กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและยังเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น แม้อยู่ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19