โครงการไฟฟ้า ชวนน้อง ๆ เยาวชนสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียน

เข้าร่วมประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟฟ้า ทีทีบี”

ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ พร้อมรางวัลทุนการศึกษา

โครงการไฟฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสืบสานรักษาวัฒนธรรมไทย ผ่านโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน เปิดเวทีจัดประกวด 3 กิจกรรม ได้แก่ “การประกวดมารยาทไทย” ปลูกฝังมารยาทแบบไทย “ประกวดอ่านฟังเสียง” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา เพิ่มกิจกรรมใหม่เชื่อมสู่คนรุ่นใหม่  “ประกวดวาดภาพดิจิทัล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2564 ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิทีเอ็มบีซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินโครงการไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ  “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” (ชื่อเดิม “ทีเอ็มบี | ธนชาต… ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย)  ในปีนี้ได้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเยาวชนของชาติให้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ประจำพุทธศักราช 2564 มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักและรู้คุณค่าในเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยแยกประเภทการประกวด ดังนี้

  1. การประกวดมารยาทไทย เป็นการประกวดในระดับประถมศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องของมารยาทไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการไหว้ การยืนเดินนั่ง และการรับ-ส่งสิ่งของ ผ่าน เท่อย่างไทย.com เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าของมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เข้าร่วมประกวดด้วย
  1. การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและสามารถอ่านอักษรเบลล์เพื่อการสื่อสารได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
  1. การประกวดวาดภาพดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

“แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ยังคงเดินหน้าสานต่อการจุดประกายเยาวชนให้ร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าและเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดรอบคัดเลือกเป็นรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เท่อย่างไทย.com  เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับความรู้ พร้อมโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งความรักและการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติ” นางกาญจนากล่าว

ครู และอาจารย์ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา  โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2564  คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062 070 0088, 062 070 0099

 

* * * * * * *

#เท่อย่างไทย

#โครงการเท่อย่างไทย

#โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้าทีทีบี

* * * * * *