หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

The Queen’s Gallery

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2564

17 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2564

………………………………………………………………

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2564 ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 41 แห่งทั่วประเทศ รวม 155 ชิ้น มาจัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2564

(ภูรินท์ กัลยารัตน์)

แม้ในปี 2564 นี้ ที่ทุกคนต่างเผชิญความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ในการพัฒนาศิลปะไทยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 13 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 จะทำให้ไม่สามารถจัดพิธีเปิดนิทรรศการได้ แต่ก็ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษา 41 สถาบัน 49 คณะ ในการตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยคณาจารย์ของแต่ละสถาบันได้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงรวม 155  ชิ้น แบ่งเป็นผลงานของระดับปริญญาโท 15 ชิ้น และระดับปริญญาตรี 140 ชิ้น ผลงานต่างมีความโดดเด่น หลากหลายในด้านแนวคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์ อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และงานจัดวาง นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมนี้ จึงไม่เพียงแต่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นการแนะนำนิสิต นักศึกษา ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต

(ณัฐวัฒน์ บุญตัน)

(ศิยารัตน์ แก้วคีรี)

            ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ เพื่อร่วมเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไป นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2564 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น.

(ธัชศิริ จันทะชารี)

(ชวัลวิทย์ คุ้มนุ่น)

(จิดาวรรณ  เบี้ยจั่น)

          ( ศิรินภา จุระไพร )

…………………………………………………………………………………………………………….

สอบถามข้อมูลติดต่อ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทร.02-281-5360-1

E-mail: info@queengallery.org, https://www.facebook.com/queengallerybkk/