กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานเสนอชื่อบุคคล พร้อมประวัติชีวิตและผลงานของศิลปินเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย

โดยศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะใน ๓ สาขา ดังต่อไปนี้ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ และประเภทประยุกต์ศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ประเภทภาพยนตร์และละคร และ สาขาวรรณศิลป์ ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

      โอกาสนี้ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ส่งรายชื่อศิลปินเข้ารับการพิจารณา สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑, ๑๓๒๐ และ ๑๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๗๕ ตามวัน เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th เว็บไซต์กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8 ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Scan เพื่อรับรายละเอียดประกาศ

และคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก