สศร.ขยายเวลายื่นขอทุนสร้างงานศิลปะร่วมสมัยถึง 30 มิ.ย.

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กล่าวว่า สศร.เปิดโอกาสให้ศิลปินและองค์กรเครือข่ายที่ประสงค์จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ยื่นขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวงเงิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขยายวงกว้างต่อเนื่อง และกระทบต่อการดำเนินงานเสนอโครงการ สศร.จึงเห็นควรขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยจะเริ่มเปิดยื่นรับเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนเกิดประโยชน์ครอบคลุมต่อบุคคล กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างทั่วถึง โดยสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์ จากเว็บไซต์ของ สศร. www.ocac.go.th หรือสอบถามได้ที่ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน 02-209-3735

 

สำหรับผู้มีสิทธินำเสนอโครงการ ต้องเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล / หน่วยงาน ภาคเอกชนหรือองค์กรภาคเอกชน เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย เครือข่ายหอศิลป์ร่วมสมัย เครือข่ายสถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม มูลนิธิ เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัด เยาวชน ประชาชน ที่สนใจทั่วไป โดยลักษณะโครงการต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมศิลปะร่วมสมัย ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม ซึ่งมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปาธร หรือส่งเสริมการสร้างสรรค์งานที่เป็นลักษณะศิลปะลงสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก หรือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศิลปิน ในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยโครงการ/กิจกรรมที่เสนอมาต้องมีรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การจัดการแสดงบนเวทีการประกวด การสร้างสรรค์ เป็นต้น ทั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญว่าแต่ละโครงการ/กิจกรรม ต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ แนวทางการประมวลผลให้ชัดเจน การจัดสรรเงินทุนต้องคุ้มค่า และส่งผลที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย และขยายผลสู่ต่างประเทศได้ด้วย