วธ.รุกรณรงค์ผ้าไทยออนไลน์ รมว.วธ. นำทีมผู้บริหาร-ผู้ว่าฯ-วธจ.เป็นแบบสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เร่งทำเป็นอินโฟกราฟิก รณรงค์เผยแพร่สื่อออนไลน์ สื่อต่างๆ  พร้อมสํารวจ-รวบรวมลายผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์พัฒนาต่อยอดให้ทันสมัย สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับผ้าไทยสู่สากล

      นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้บริหารสำนักงานวัฒธรรมจังหวัด (สวจ.) 76 จังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมระบบทางไกล ซึ่งได้รับรายงานความคืบหน้าการรณรงค์แต่งกายผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดระยะแรกโดยเป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้มีกระแสตอบรับดีมาก โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือช่วยกันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น พร้อมกับสวมใส่เป็นแบบอย่างเพื่อจัดทำเป็นสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้สวจ.จัดทำอินโฟกราฟิกรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยในระยะที่ 2 โดยให้เพิ่มเติมข้อความรายละเอียด ชื่อและแหล่งที่มาของผ้าไทย เพื่อสื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือหน่วยงานราชการภายในจังหวัดแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริง

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สวจ.สำรวจและรวบรวมลายผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์สะท้อนถึงมรดกภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น ลายผ้าศิลาล้อมเพชร จากกำแพงเพชรที่ใช้เทคนิคการทอผ้าที่มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับชาติพันธุ์ของ         ชาวกำแพงเพชร และผ้าฝ้ายลายอุทัยสุพรรณิการ์ ถือเป็นลายผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นลายผ้าลิขสิทธิ์ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดด้านการผลิตและแปรรูปผ้าไทยให้ทันสมัย ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวธ. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ทั้งระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ ยกระดับผ้าไทยสู่ระดับสากล