Tuesday, June 6, 2023

นิทรรศการศิลปกรรม_๑๗๑๐๐๕_0053

Most popular

“Mokutan คนขายถ่าน” โดย ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล)

“Mokutan คนขายถ่าน ” ถ่าน (หุงต้ม) ในอดีตมีอาชีพเกี่ยวกับการผลิตถ่าน ด้วยการคิดค้นวิธีสร้างพลังงานในรูปแบบหนึ่ง (แบบธรรมชาติ) เป็นอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ แม้จะเหลือคนทำอาชีพนี้ลดน้อยลงก็ตาม การนำส่วนของต้นไม้ มาผ่านกระบวนการ การคัดเลือก ฝังกลบไม้ซุกในหน้าดิน แล้วให้ความร้อนค่อยๆทำหน้าที่ จนผลที่ออกมา เป็นชิ้นส่วนถ่านสีดำ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในลำดับถัดไป หุงต้ม สร้างพลังงาน ในกระบวนการผลิต กว่าจะผลิตถ่านออกมาจนเป็นผลสำเร็จ ก็ต้องใช้เวลา ความสามารถ พิถีพิถัน...

pomegranates

error: Content is protected !!