Friday, June 2, 2023

นิทรรศการศิลปกรรม_๑๗๑๐๐๕_0051

Most popular

หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Gallery Singapore)

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและใหม่ที่สุดในภูมิภาคซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่ของสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ตั้งอยู่ ณ สถานที่สำคัญอันเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สวยงามน่าทึ่งของสิงคโปร์ แง่มุมที่น่าประทับใจของหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ที่เปิดให้บริการใหม่ล่าสุด หอศิลป์ใหม่นี้ตั้งอยู่ในอาคาร 2 แห่ง ที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ คือ อดีตที่ทำการศาลฎีกาและศาลาว่าการเสน่ห์แห่งความเก่าแก่ผสานกับนวัตกรรมใหม่ที่หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ อาคาร 2 หลังนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ด้านนอกของหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Gallery Singapore) สมาชิกที่เป็นประชาชนทั่วไปยังมีบทบาทในการเลือกการออกแบบอาคารแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หอศิลป์แห่งชาติของสิงคโปร์ (National Gallery Singapore) เป็นดังอัญมณีเม็ดล่าสุดที่ประดับมงกุฏศิลปะของสิงคโปร์ โดยเป็นสถาบันทัศนศิลป์ใหม่ล่าสุดที่จัดแสดงคอลเลคชั่นผลงานศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศิลปะสิงคโปร์สมัยใหม่ หอศิลป์แห่งนี้อุทิศให้แก่การจัดแสดงงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม...
error: Content is protected !!