ขัวศิลปะเชียงราย ผนึกกำลังศิลปินร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย เชียงรายอาร์ตเฟสติวัล 2021 ถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 “เชียงรายเมืองศิลปิน ถิ่นศิลปะ” Chiang Rai City of Art & Artists

ขัวศิลปะเชียงราย ผนึกกำลังศิลปินร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย เชียงรายอาร์ตเฟสติวัล 2021 ถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 “เชียงรายเมืองศิลปิน ถิ่นศิลปะ” Chiang Rai City of Art & Artists

โดยรวบรวมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายศิลปินในจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งงานร่วมสมัย และงานศิลปะแบบพื้นบ้านในจังหวัดเชียงรายหลากหลายแขนง ถือว่าเป็นเทศกาลที่รวบรวมศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้มากที่สุด นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมขัวศิลปะจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี และย่างเข้าปีที่ 10 ด้วยศักยภาพของขัวศิลปะเชียงราย ผ่านการแสดงออกทั้งแนวคิด แรงบันดาลใจ ไปตามพลวัฒน์แห่งการเคลื่อนไหวทางสังคมและบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนาการที่จะเชื่อมเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมของเชียงราย ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองเชียงรายในรูปแบบเศรฐกิจสร้างสรรค์

อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม กล่าวต่อไปว่าเทศกาลเชียงรายอาร์ตเฟสติวัล 2021ฯ กำหนดจัดขึ้นตอบสนองความตั้งใจและจินตนาการอันแรงกล้าของสมาคมขัวศิลปะเพื่อเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ราวปี พ.ศ. 2566 รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย ขัวศิลปะพยายามสร้างเครือข่ายสู่ภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตามนโยบายรัฐบาล โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สู่การเติบโตของชุมชนศิลปะในระดับสากลดั่งพันธกิจ “ขัวศิลปะ เชื่อมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม” สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับสากลอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เทศกาลดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2564 ณ ขัวศิลปะเชียงราย โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปไม่ซ้ำกัน อาทิเช่น ศิลปะการแสดงร่วมสมัย แฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย กิจกรรมคอสเพลย์จากกลุ่มเยาวชน การแสดงบนเวทีโคเวอร์แดนซ์ คอนเสิร์ตจากศิลปินเขียนไขและวานิช การแดสงของชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะ การประกวดวาดภาพเยาวชน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการออกร้านกาดหมั้วครัวศิลป์ของศิลปินเชียงรายในรูปแบบถนนศิลปะ โดยที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับและให้ความสนใจจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม ได้กล่าวทิ้งท้ายต่อไปว่า ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เราจัดเทศกาลแบบเต็มรูปแบบ และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างมาก โดยในอนาคตเราจะพยายามทำให้เทศกาลนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นเทศหนึ่งของชาวเชียงราย ต่อไป

#ขัวศิลปะเชียงราย #ร่วมกับภาครัฐและเอกชน #งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย #เชียงรายอาร์ตเฟสติวัล2021 #ถนนศิลปะครั้งที่2 #เชียงรายเมืองศิลปินถิ่นศิลปะ #ChiangRaiCityofArt&Artists